رفیق عبداللە مهتدی؛ "راه تامین صلح از کانال تغییر نظام جمهوری اسلامی میگذرد!”
رادیو کوردتریبونال در برنامە ”پرسمان“ مصاحبەای را با رفیق عبداللە مهتدی دبیرکل حزب کومەلە کردستان ایران در مورد وضعیت اکنون ایران و تنشهای بین ایران و آمریکا و مسائل مربوط بە گذار از جمهوری اسلامی انجام داد. آنچە در زیر می خوانید، متن این مصاحبە با رفیق عبداللە مهتدی یست کە آقای مهران عباسیان آن را انجام دادە است. مهران عباسیان؛ جناب مهتدی خیلی خوش آمدید به برنامەی "پرسمان"!