اطلاعیە دبیرخانە کومەلە بە مناسبت مرگ رفیق فوئاد براخاص

بااندوە بسیار مطلع شدیم کە رفیق فوئاد براخاص، عضو و پیشمرگ کومەلە در راە ترکیە بە یونان در آبهای میان این دو کشور غرق شدە است.
رفیق فوئاد سال ١٣٦٢ خورشیدی در شهرستان دیواندرە متولد شد. سال ٢٠٠٦ بە تشکیلات مخفی کومەلە در کردستان ایران (تشکیلات زاگروس) ارتباط گرفتە و بە مدت ٤ سال در تشکیلات مخفی کومەلە در شهر دیواندرە و اطراف فعالیت نمود.

سال ٢٠١٠ میلادی و بعد از چهار سال فعالیت مخفی، بە کردستان عراق رفتە و بعد از اتمام موفقیت آمیز دورە آموزشی سیاسی_نظامی کومەلە بە شیوە رسمی بە صفوف نیروهای پیشمرگ کومەلە پیوست.

سال ٢٠١٢ بە علت فعالیتهای دلسوزانە در بخشهای مختلف تشکیلات، بە شیوە رسمی بە عضویت کومەلە در آمد. رفیق فوئاد در مدت سالهای فعالیت در صفوف کومەلە، چە بە مانند یک پیشمرگ و چە عنوان یک عضو دلسوز تمام تلاش خود را برای بە انجام رساندن وظایفش بە نحو احسن بکار می گرفت.

این رفیق جانباختە ماە آگوست سال ٢٠١٦ بە مقصد اروپا بە کشور ترکیە رفت و بعد از اقامتی چند ماهە در این کشور، با تاثر فراوان روز ٢٥ نوامبر ٢٠١٦میلادی مطلع شدیم کە این رفیق همراە با جمع دیگری از پناهجویان بعد از واژگونی قایقشان در آبهای دو کشور ترکیە و یونان جانش را از دست دادە است.

جانباختن رفیق فوئاد زیانیست کە بە صفوف کومەلە وارد آمدە و رفقای کومەلە رفیق و دوستی وفادار خود را از دست دادند.

دبیرخانە کومەلە از این واقعە تلخ را بە صفوف کومەلە، خانوادە و خویشاوندان رفیق فوئاد تسلیت گفتە و خود را در غم از دادن این رفیق شریک می داند.

دیبرخانە حزب کومەلە کردستان ایران

٢٦ نوامبر ٢٠١٦

 

 
1454 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:11:30:28/11/2016