عملیات تروریستی علیە کادرها و پیشمرگان حدک را محکوم می کنیم


بااندوە بسیار شب ٢٠ دسامبر ٢٠١٦ مطلع شدیم کە در یک عملیات تروریستی از قبل برنامەریزی شدە جمعی از کادرها و پیشمرگان حزب دمکرات کردستان شهید و زخمی شدەاند.

از طرف دفتر سیاسی حزب کومەلە کردستان ایران این عملیات تروریستی را بە شدت محکوم کردە و امیدواریم کە ارگانهای مربوطە در اقیلم کردستان در ادامە تحقیقات خود بە نتیجەای رسیدە و برای افشای آمران این عملیات تروریستی اقدامات لازمە را برداشتە و افکار عمومی را مطلع سازند.

این اولین عملیات تروریستی علیە احزاب و مبارزین سیاسی نبودە و بی شک آخرین آن نیز نخواهد بود. همچنان کە مستحضرید قریب یک سال و نیم پیش حزب کومەلە کردستان ایران مورد هجوم عملیات تروریستی بزرگ و کم سابقەای قرار گرفت و خوشبختانە این نقشە پلید قبل از اجرا خنثی شد. اما متاسفانە در ادامە نقشەهای شوم جمهوری اسلامی اینبار جمعی از مبارزان حزب دمکرات کردستان شهید و زخمی شدند.

مطمئنیم کە اینچنین عملیاتهای تروریستی علیە احزاب و مبارزین سیاسی ادامە خواهد یافت، اما تروریستان را نیز آگاە می سازیم کە ارادە قوی مبارزین و احزاب با عملیاتهای تروریستی نە کە ضعیف نخواهد شد برعکس آنها را بر آرمانها و مبارزە خود علیە حکومت ترور و اعدام را راسختر خواهد کرد.

در پایان بدین مناسبت تسلیت خود را بە رهبری حزب دمکرات کردستان و خانوادە سربلند این شهیدان اعلام داشتە و خود را شریک غمشان می دانیم. همچنین بە خانوادە آقای "عدنان عبداللە" افسر ادارە امنیت شهرستان کویە تسلیت گفتە و امید بهبودی و سلامتی هرچە سریعتر مجروحین این عملیات تروریستی را داریم.

دفتر سیاسی حزب کومەلە کردستان ایران

٢١/دسامبر ٢٠١٦

١ دی ١٣٩٥

 
1918 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:10:09:21/12/2016