شرکت حزب کومەلە کردستان ایران در کنگرە حزب لیبر هلند

 


در روزهای شنبە و یکشنبە ١٣ و ١٤ ژانویە بە دعوت رسمی حزب دوست "حزب کار" هیئتی از حزب کومەلە کردستان ایران متشکل از رفقا عبداللە مهتدی دبیرکل حزب کومەلە کردستان ایران، کیوان فرامرزی کوردیناتور کمیتە روابط بین الملل حزب و ماریکە باکر سخنگوی کمیتە روابط بین الملل کومەلە در کنگرە حزب کار شرکت کردند.

با همکاری حزب کار و چند سازمان دیگر از جملە شبکە بین المللی اتحاد پیشرو، حزب سوسیالیستی اروپا (پ.ای.اس) بلوک سوسیال دمکراتهای اروپا، سازمان مستقل بین المللی هاوشان (مارکس وان دستول) چند پانل با موضوعیت صلح و آرامش و حقوق قضائی، حقوق بشر و روابط بین الملل و تغییرات سیاسی اخیر جهان و هلند برگزار گردید.

در میان سخنرانان نمایندە دو حزب کردستانی وجود داشتند، رفیق عبداللە مهتدی رهبر کومەلە و خانم نرمین عثمان نمایندە حزب اتحادیە میهنی کردستان.

رفیق عبداللە در نطقی کوتاە وضعیت کوردهای کردستان ایران (روژهلات) را برای حضار تشریح نمود و در راستای حل مشکلات مردمان این بخش از کردستان خواستار بررسی هرچە بیشتر قضیە کوردهای ایران در مجامع داخلی و خارجی شد. خانم نرمین عثمان نیز در نطق خود بە نقش کوردها در راستای دمکراسی و مبارزە علیە تروریسم و فداکاریهای پیشمرگان کورد برای شرکت کنندەگان پرداخت.


حقوق زنان، بازنشستگان، جوانان، دمکراسی نو، پناهندگان، همکاریهای بین المللی، محیط زیست، تعامل و تسامح و مشکلات و معضلات مرتبط با جامعە از موضوعات کنگرە اخیر حزب کار هلند بودند. در پایان کنگرە ضمن اضافە کردن چند بند و تبصرە بە آیین نامە داخلی حزب کار، کاندیداتوریهای منتخب برای انتخابات سراسری پارلمان در ماە مارس ٢٠١٧ مشخص شدند.

بعداز ظهر روز شنبە ضیافت شامی برای مهمانان کنگرە از طرف حزب کار ترتیب دادە شدە بود.
در میانە و در حاشیە کنگرە حزب کار، رهبر کومەلە چندین دیدار و ملاقات را با شماری از سفرا، سیاستمداران و نمایندە احزاب از کشورهای مختلف داشتند کە مسلە کوردهای ایران محور اصلی این دیدار و گفتگوها بود.
حزب کار، حزبی سوسیال دمکرات هلند می باشد کە در سال ١٩٤٦ تاسیس گردیدە و صاحب ٣٥ کرسی در پارلمان این کشور می باشد. عضو هیئت اجرای سازمان احزاب سوسیال دمکرات اروپا، عضو هیئت اجرایی در شبکە بین المللی اتحادیە پیشرو و تا سال ٢٠١٢ عضو فعال انترناسیونال سوسیالیست بودە کە از این سال بە بعد از این سازمان خارج شدە است.

حزب کومەلە کردستان ایران

کمیتە روابط بین الملل

١٥ ژانویە ٢٠١٧

 
2045 بار دیده شده‌‌‌‌

AM:12:54:17/01/2017