اطلاعیە دبیرخانە کومەلە بە مناسبت حادثە دلخراش کولبران سردشتی

 

همچنان کە در اخبار نیز آمدە است، شنبە شب ٩ بهمن ماە، جمعی از کولبران کورد در نزیکی روستای "بیوران" واقع در نزدیک سردشت دچار بهمن شدە و متاسفانە در این حادثە چهار کولبر جان خود را از دست دادند و ٩ کولبر دیگر نیز بە سختی مجروح شدند.

این اولین بار نیست کە چنین واقعەای در کردستان رخ می دهد، ما روزانە شاهد کشتە شدن و زخمی شدن کولبران کورد هستیم، روزی با حوادث طبیعی و روزی دیگر با شلیک مستقیم نیروهای اشغالگر جمهوری اسلامی.

دبیرخانە حزب کومەلە کردستان ایران ضمن همدردی خود با بازماندگان و خانوادە قربانیان این رویداد، جمهوری اسلامی را عامل اصلی این نوع رخدادها می داند و در این راستا باری دیگر تاکید می ورزد کە صدای رساندن مشکلات کولبران در مرزهای کردستان و درد و مصائب آنان بە گوش سازمانهای حقوق بشری و افکار عمومی جهان ضروریست و ما در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نکردەایم و همچنان نیز در تلاش خواهیم بود.

دبیرخانە حزب کومەلە کردستان ایران

٢٩/١/٢٠١٧_١٠ بهمن ١٣٩٥

 
1740 بار دیده شده‌‌‌‌

AM:07:17:30/01/2017