پیام پشتیبانی حزب کومەلە  کردستان ایران از اعتراضات اخیر ملت عرب در اهواز

 

در روزهای گذشتە شاهد  اعتراض وسیع مردم خوزستان  بە وضعیت زیستی و معیشتیشان در شهرهای مختلف استان خوزستان بودەایم.

اعتراضات ابتدا از شهر فلاحیە آغاز و با  جانباختن دو جوان بیگناه و مجروح شدن جمع دیگری از شهروندان بە شهرهای دیگر خوزستان  گسترش پیدا کردە است.

این موج جدید از اعتراضات برای بار اول نیست کە اتفاق می افتد، بلکە  نتیجەی سالها بی عدالتی، تبعیض و سرکوب علیە مردم عرب در این منطقە است، کە کاسەی صبر مردم این اقلیم را سر ریز کردە است.

مردم  در خوزستان  با وجود ذخایر عظیم نفت و گاز ، کماکان از فقر، بی آبی، بی برقی و آلودگیهای مختلف زیست محیطی رنج میبرند. با این همە ما شاهد بی تفاوتی کامل مقامهای جمهوری اسلامی، آن هم صرفا بە دلیل عرب بودن مردم این منطقە بودەایم.

 

حزب کوملە کوردستان ایران ضمن محکوم کردن سرکوب این اعتراضات بر حق از جانب رژیم جمهوری اسلامی، پشتیبانی خود را از مردم شریف و محروم عرب خوزستان اعلام میدارد و خواهان همکاری و همدلی همە جانبەی ملیتهای ایران از خواستهای مشروع مردم این منطقە است.

در پایان ضمن عرض تسلیت، همدردی خود را با خانوادە جانباختگان  این اعتراضات اعلام میداریم و بهبودی و سلامتی هر چە سریعتر را برای مجروحین این حوادث آرزومندیم.

 

دبیرخانە کمیتە مرکزی

حزب کومەلە کوردستان ایران

18.02.2017

     
2749 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:11:21:18/02/2017