نشست ٦ حزب کردستان ایران برای محکوم کردن دسیسە دیگری از طرف جمهوری اسلامی

کردستان/ مقر اصلی حزب کومەلە کردستان ایران

روزچهارشنبه مورخه١١ اسفند ماه ١٣٩٥ خورشیدی برابر با ١ مارس ٢٠١٧ میلادی نشستی از جانب ٦ حزب کردستان ایران برای محکوم کردن دسیسە دیگری از طرف رژیم جمهوی اسلامی ایران بە میزبانی و در مقر اصلی حزب کومەلە کردستان ایران برگزار شد.

در روزهای هفتە گذشتە طرحی از طرف برخی از اعضای مجلس عراق مبنی بر اخراج احزاب کردستان ایران بە مجلس این کشور ارائە شدە است. احزاب کردستان ایران نیز پیرو این طرح برای بررسی این موضوع و چگونگی مقابلە با این طرح نشستی را برگزار کردند.

در این نشست هر کدام از ٦ حزب سیاسی کردستان ایران تحلیل و راهکارهای مقابلە این طرح پیشنهادی از طرف برخی از اعضای مجلس عراق را بیان داشتند. لازم بە یادآوریست کە تمام این احزاب این را دسیسە رژیم جمهوری اسلامی ایران دانستە کە آن را از طریق اعضای مجلس عراق بە اجرا در می آورد.

بە دنبال این نشست کنفراسی خبری نیز برگزاز گردید.

در این کنفراس خبری کە رفیق عبداللە مهتدی رهبر حزب کومەلە کردستان ایران بە نمایندگی از طرف ٦ حزب کردستان ایران سخن می گفت؛ نظراجماع 6 حزب حاضر در نشست را در مورد طرح به تصویب رساندن لایحه اخراج اپوزیسیون ایرانی در مجلس عراق را بە دخالت غیرمنطقی حکومت ایران را در اراده سیاسی عراق بیان کرده، وهمچنین خواستارپشتیبانی مردم، احزاب سیاسی، سیاسیون و نخبگان منطقه از احزاب کورد اپوزیسیون ایران و سایر اپوزیسونهای دیگر شد.

 شایان ذکر است کە از سال ١٣٦٣ و بعد از اشغال کردستان ایران از طرف نیروهای رژیم جمهوری اسلامی ایران احزاب کردستان ایران مقررات و اردوگاهها و ارگانهای ستادی خود را بە خاک کردستان عراق انتقال دادەاند و در مدت این سالها هموارە در تمام شرایط همراە و یاور مردم کردستان عراق بە ویژە و مردم عراق بودەاند.

 
1400 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:11:16:01/03/2017