نشست کنگرە ملیتهای ایران فدرال با احمد شهید


لندن/پارلمان بریتانیا

روز دوشنبە ٢٧ فوریە ٢٠١٧ کنگرە ملیتهای ایران فدرال با احمد شهید شخصیت بین المللی مدافع حقوق بشر در پارلمان بریتانیا نشستی را برگزار کرد.

این نشست حول مسلە نقض حقوق بشر در ایران و بە ویژە زندانیان سیاسی برگزار گردید کە در این جلسە نمایندگان ملیتهای ایران کورد، بلوچ و عرب حضور داشتند. همچنین در این نشست جمعی از اعضا پارلمان بریتانیا نیز حضور داشتند کە هر کدام از آنان مسئولیتهای در کمیسیونها و فراکسیونهای مربوطە جلسە در پارلمان بریتانیا را بە عهدە داشتند. رفیق ناهید بهمنی عضو دفتر سیاسی حزب کومەلە کردستان ایران بە نمایندگی از حزب کومەلە در این نشست حضور داشت. در این نشست بحثهای مهم سیاسی و اجتماعی مربوط بە ایران و منجملە مشکلات، محدودیتها و بی حقوقی های ملیتهای ایران با آقای احمد شهید مطرح گردید و طرفین این نشست اطلاعات لازم در این بارە را ثبت کردند.

در حاشیە این نشست رفیق ناهید بهمنی با نمایندگان فراکسیونهای پارلمانی بریتانیا دیدار کردە و بر لزوم اهیمت دادن بە مبارەز کوردهای ایران (روژهلات) و حمایت از آنها در راستای احقاق حقوق ملی خود تاکید ورزید.

در خاتمە این نشست طرفین بر ادامە این نوع نشستها و ارتباطات در آیندە تاکید داشتند.

حزب کومەلە کردستان ایران
کمیتە روابط بین الملل

فوریە ٢٠١٧

 
1444 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:09:03:07/03/2017