شرکت نمایندە حزب کومەلە در ٢٥ کنگرە انترناسیونالیست

شرکت نمایندە حزب کومەلە در ٢٥ کنگرە انترناسیونالیست

کارتگینا/ کلمبیا

روزهای ٣، ٤ و ٥ ماە مارس ٢٠١٧ با حضور بیش از ٣٠٠ هیئت احزاب و سازمانهای جهانی، ٢٥ کنگرە انترناسیونالیست در شهر کارتگینا کشور کلمبیا برگزار شد. از طرف حزب کومەلە کردستان ایران نیز رفیق صلاح بایزیدی عضو کمیتە مرکزی و مسئول روابط دیپلوماتیک حزب کومەلە با ایالات متحدە آمریکا در این کنگرە شرکت داشتند.

رفیق صلاح در حاشیە این کنگرە نشستهای متعددی با هیئتها از احزاب و کشورهای مختلف داشتە و در برنامەهای تلویزیونی در این رابطە شرکت کردند.

رفیق صلاح از جملە این نشست و دیدارها با جورج پاپاندو و معاون وی دیدار داشت. محور گفت و گو و نشست ایشان با هیئت رئیسە کنگرە انترناسیونالیست و دهها هیئت دیگر حاضر در این کنگرە عبارت بودند از نقض حقوق بشر در ایران، وضعیت کردستان ایران (روژهلات) بعد از ٣٨ سال زمامداری رژیم جمهوری اسلامی، سیاست سرکوب و کشتار ملت کرد بە دست این رژیم، کشتار کولبران کورد در مناطق مرزی کردستان، تاراج سرمایەهای کردستان و اعدام جوانان در بخش از کردستان.

همچنین گروە کوردی کە متشکل بود از احزاب سیاسی کردستان ایران (روژهلات)، کردستان عراق (باشور) و کردستان سوریە (روژاوا) بیانیەای مشترک رو بە ریاست این کنگرە و سایر سازمانها و احزاب عضو در این کنگرە خواستار دفاع از حقوق بشر و حامی خواستهای ملت کرد در خاورمیانە شدند چرا کە بدونە حل مصالمت آمیز قضیە کورد این منطقە از جنگ و ویرانی رهایی نخواهد یافت.

شایان ذکر است کە رفیق صلاح با کانال تلویزیونی کردستان ٢٤ و کانال تلویزیونی پارت لیبرال کلمبیا کە بە شیوە مستقیم بە دو زبان انگلیسی و اسپانیولی پخش می شد در بارە فعالیتهای این کنگرە و دیدگاه حزب کومەلە کردستان ایران در مورد مسائل مختلف و وضعیت جنبش رهای بخش کردستان ایران مصاحبە داشتند.

حزب کومەلە کردستان ایران _ نمایندگی حزب در ایالات متحدە آمریکا

٧ مارس ٢٠١٧

 
1429 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:10:23:13/03/2017