اطلاعیە کومەلە بە مناسبت ٢٧ اسفند (روز جانباختگان کومەلە)

مردم سرفراز کوردستان!

خانوادە جانباختگان!

رفقای کومەلە و ادامە دهندگان راە جانباختگان

امروز بە سنتی سالانە گرد هم آمدەایم تا روز جانباختگان کومەلە از تلاش و مبارزە و یادمان جانبازیهای تمام جانباختگان کومەلە و جنبش کوردستان ارج نهیم. گرد هم آمدەایم تا جایگاە خانوادەهای سرفراز جانباختگان گرامی بداریم کە عزیزترین فرزندان و اعضای خانوادە خود را در راە آرمانهای کومەلە و مردم کوردستان بخشیدەاند و چشم امید بە ما و تمام مبارزین کوردستان دوختەاند کە پرچم برافراشتە مبارزە فرزندانشان را علم بداریم.

از همینجا بە خانوادە جانباختگان کومەلە می گوییم کە ما و شما سرفراز هستیم بە با شهیدانمان و شما و صدها و هزران مبارز دیگر در راە آرمانهای جانباختگان در تلاش و مبارزە هستند، با هم بە بخشی از تاریخ جنبش کورستان تبدیل شدیم کە هیچ کس توانای انکار این تاریخ سرفرازانە را ندارد. روز شهیدان برای ما مبارزین کوردستان روز عزا نیست، روز ناامید شدن نیست و برعکس روز محکمتر کردن پیوندمان میان ما و شما و مردم مبارز کوردستان است. روز یادآوری و بکارگیری درس و اندرزهاست برای شکوفای و درخشندگی بیشتر مبارزە و جانفشانیست. این آن درسیست کە از رهبران شهیدمان، از فرماندهان و پیشمرگان جانباختەمان است کە آموختەایم. با وجود این فداکاری و از خودگذشتگیست کە کومەلە بە رهبر جنبش رهایبخش کوردستان با تاریخی درخشان است. لازم است تمام مردم کوردستان خانوادە شهیدان حرمت نهند، بە دیدار آنان رفتە و گل سرخ بر مزار عزیزانشان بگذارند و این قدرشناسی را بە فرهنگ جامعە خودمان تبدیل کنیم.

جا دارد در این روز یادی کنیم از رفقای گردان شوان و ٥ هزار شهید بی گناە حلبچە کە بە دست دو دشمن دیکتاتوری چون جمهوری اسلامی و رژیم بعث عراق کە با غیرانسانی ترین شیوە و با سلاح ممنوعە شهید شدند. در برابر این فاجعە سر تعظیم و احترام برای شهیدان و خانوادەهایشان فرود می آوریم. گردان شوان، فرزندان جسور جنوب کوردستان در آن روز مثل همیشە در برابر دو دشمن در سنگر بودند و تا آخرین نفس بە مانند کوهی پایدار ایستادە و در برابر دشمنانشان زانو نزدند. جانباختگان گردان شوان و تمام جانباختگان کومەلە با جسم در بین ما نیستند اما آنها همیشە در یادمان زندەاند، ادامە یافتگی مبارزەمان و پیوستن دستە دستە از دختران و پسران کوردستان بە صفوف کومەلە اثبات این راسیست کە یاد و خاطرە آنان کیمیای آبادانی سنگر و ادامە مبارزەمان است.

آحاد ملت کوردستان!

مبارزە علیە رژیم کهنە پرست جمهوری اسلامی، بە درازا کشیدە شدە است و اکنون نیز ادامە دارد. شما در چهار دهە گذشتە شاهد فداکاریهای کومەلە در تمام عرصەهای مبارزە بودەاید. این مبارزە و رویاروی بدون همکاری و همبستگی شما میسر نمی شد و نخواهد شد، بە همین دلیل بسیار مهم است کە بیش از پیش با هم همبستە و تکیەگاە هم در تمام عرصەها مختلف مبارزە تا احقاق اهداف و آرمانهایمان در کوردستان ایران باشیم. در روز شهیدان پیمان و عهد تازە کنیم کە مبارزە علیە ستم ملی، مبارزە برای عدالت اجتماعی، مبارزە علیە تبعیض علیە زنان و بی حقوقی جوانانمان و همچنین حضور پیشمرگان در خاک کوردستان باهمدیگر قویتر کردە و پیروز و دستیابی بە حقوقهایمان در این راە محقق کنیم.

بر همگان مبرهن است کە جمهوری اسلامی، اگرچە بە ظاهر قوی خود را نمایش می دهد، اما در حقیقت بیشتر از هیمشە زیر فشار داخلی و اقتصادی و خارجیست. در همین روزها مسئولان بالای جمهوری اسلامی نگرانیهای خود را از امضحلال از داخل کشور بە عنوان مهمترین نگرانی خود ابراز داشتەاند. بنابراین مبارزە سازمان یافتە و مشترکمان می تواند تاثیر بیشتری داشتە و دشمن را بە زانو در آورد. همچنین در روز شهیدان باری دیگر یادآور می شویم کە برای مبارزەای پرشوق و کارآمد همکاری و همبستگی بیشتر بین احزاب کوردستان ایران (روژهلات) اهمیت حیاتی دارد. با کار مشترک و قدرت اتحادمان می توانیم بخشی از آرزوهای همە جانباختگان کوردستان ایران را تحقق بخشیم.

از پراکندگیمان تنها جمهوری اسلامیست کە ذینفع است و عمر خود را درازتر می کند، وقت را هدر دادن بە نفع ما و جنبش ما نسیت.

خانوادەها سرفراز جانباختگان!

ما رفقا و همرزمان فرزندان شما افق را روشن می بینیم. تغیر و تحولات در منطقە نوید این را دارد با مبارزە و تلاشمان و استفادە از این موقعیت و با هم می توانیم مبارزە مردم ایران و ملت کورد نیز مرحلە نوینی را در خواهد نوردید.

کومەلە خود را برای تمام احتمالات آمادە می کند تا بتواند با همبستگی و قدرت شما بر روی اتفاقات و رخدادها تاثیرگذار باشد و بنابراین وظیفە فرد فرد مردم کردستان از تمام اقشار مختلف است با تقویت کومەلە و مبارزە در کوردستان ایران (روژهلات) همت گماشتە و در زیر روشنای رهنمود و سیاستهای کومەلە عرصەهای مختلف مبارزە را تقویت کنند.

دختران و پسران انقلابی!

شما موتور محرکە انقلاب و نسلی جدید از مبارزان کوردستان هستید، لازم است این حقیقت را بدانیم کە کومەلە حزب مردم کوردستان و امید و آرزوهای شماست، حزب زنان، حزب روشنفکران، حزب عدالت اجتماعی امروز و در آیندە کوردستان است، برای نیل بە اهداف و آرزوهای خویش و جنبش رهایبخش ملت کورد، برای دستیابی بە آروزهای جانباختگان و ادامە راە آنان بە صفوف افتخارآمیز کومەلە بپیوندید. وظیفە تاریخی خود را بجای آورید، هیچ رژیم اشغالگر و دیکتاتوری بە آسانی بر نخواهد بست، اما اگر قدرت وسیع مردم بە میدان آید بی شک وحشیترین رژیمها و دیکتاتورها یارای ایستادگی نیستند و فروخواهند ریخت. قدرت خود را بشناسیم و با مبارزە مشترکمان رهای خود را مسجل کردە و آروزهای جانباختگان را تحقق بخشیم.

گرامی باد یاد جانباختگان کومەلە و جنبش کوردستان

بە امید پیروزی جنبش رهایبخش ملت کورد

سرنگون باد رژیم اعدام جمهوری اسلامی ایران

 

کمیتە مرکزی حزب کومەلە کوردستان ایران

٢٧ اسفند ١٣٩٥ خورشیدی

 
1351 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:11:59:17/03/2017