برگزاری بزرگداشت روز جانباختگان کومەلە


 کوردستان/ اردوگاە مرکزی کومەلە

صبح روز پنجشنبه مورخه" ٢٧ اسفند ماه" ١٣٩٥ خورشیدی، به مناسبت گرامیداشت یاد وخاطره جانباختگان کومەله وتمامی جانباختگان راه آزادی وسوسیالیزم، مراسم صبحگاهی با حضورکادرو اعضاء و رهبری حزب، دراردوگاه مرکزی حزب کومەله کردستان ایران برگزارگردید. دراین مراسم به مناسبت ٢٧ ره شه مه" ٢٧ اسفند ماه" با اهداء گل به جانباختگان گردان شوان ادای احترام شد. در این مراسم با اجرای چندین پانل مختلف ازجمله" سرود رسمی کومەله، قرائت پیام کمیته مرکزی، اجرای سرود چند سرود انقلابی برگزارگردید.

شایان ذکر است کە روز ٢٧ اسفند ماە گردان شوان یکی از گردانهای پیشمرگان کومەلە در جنوب کوردستان همزمان با بمباران شیمایی حلبچە در کوردستان عراق مجروح گشتە و در نبردی نابرابر بیش از ٧٠ تن از پیشمرگان این گردان شهید شدند. کمیتە مرکزی حزب کومەلە کوردستان ایران سال ٢٠٠٥ این روز را روز جانباختگان کومەلە نامگذاری نمود.

لینک متن پیام کمیتە مرکزی حزب کومەلە بە مناسبت روز جانباختگان کومەلە


1818 بار دیده شده‌‌‌‌

AM:03:34:18/03/2017