دبیرخانە کمیتە مرکزی حزب کومەلە کردستان ایران:  حملە شیمیایی در ادلبی سوریە را محکوم است

روز سە شنبە ١٥ فروردین ١٣٩٦ خورشیدی مصادف با ٤ آپریل ٢٠١٧ میلادی ارتش ضد بشری بشار اسد در سوریە با سلاح شیمیایی روستاهای شیخونی در جنوب استان ادلبی سوریە را بمباران کرد و در این حملە وحشیانە تاکنون بیش از صد نفر جان خود را از دست دادە و صدها تن دیگر مجروح و وضعیت شماری از این مجروحین وخیم گزارش شدە و هر لحظە بە شمار کشتە شدگان این حملە افزودە می شود.

در میان قربانیان این فاجعە شمار چشمگیری از زنان و کودکان و افراد مسن وجود دارد. تصاویر این جنایت وجدان هر انسانی را در سراسر این گیتی را بە درد آورد. در آغاز بحران سوریە تاکنون این برای چندمین بار است کە از طرف حکومت بشار اسد برای سرکوب مردم از سلاح شیمیای استفادە شدە است. بە درخواست سازمان ملل می بایستی حکومت بعث سوریە از سلاح شیمیایی خلع شدە و بە هیچ شیوەای حق استفادە از این سلاحها را علیە مردم بی گناە کشورش را نداشتە باشد، اما حملە بە ادلبی نشان داد کە این حکومت تا این لحظە نە کە از سلاحهای کشتار جمعی و شیمیایی خلع نشدە است، بلکە بدونە هیچ ترس و واهمەای از آنها نیز استفادە می کند.

حزب کومەلە کردستان ایران ضمن ابراز همدردی با قربانیان این واقعە تلخ ضدانسانی این حملە شیمیایی را محکوم کردە و از مجامع و مراجع سیاسی و حقوق بشری جهانی خواستار محکوم کردن این حملە وحشیانە است. بی شک جامعە جهانی در برابر زندگی و امنیت مردم بی گناە سوریە مسئول بودە و روا نیست در سکوت جامعە جهانی بشار اسد بە کمک همە جانبە حکومت ایران بدین شیوە مردم بی گناە را بە سلاخ بکشد. حزب کومەلە همچنین خواستار محاکمە جنایتکاران جنایتهای سوریە و کوتاە کردن دست جمهوری اسلامی ایران کە حامی اصلی رژیم سوریە است، می باشد.

 

حزب کومەلە کردستان ایران

١٦فروردین ١٣٩٦ خورشیدی

٥ آپریل ٢٠١٧ میلادی

 
1996 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:07:30:05/04/2017