اطلاعیە دبیرخانە کومەلە بە مناسبت آزادی فعال حقوق بشری محمد صدیق کبودوند


سرانجام جمهوری اسلامی بعد از دە سال اذیت و آزار و زندانی کردن نابەحق، مدافع سرسخت حقوق بشر محمد صدیق کبودوند را آزاد کرد. کاک محمد صدیق انسانی مقاوم و پیگیر بر آرمانهایش بود و در این مدت طولانی دوران حبس و زندانی بودنش در زندانهای جمهوری اسلامی هیچ وقت در برابر اشکنجەگران تسلیم نشد. بدین گونە کاک محمد صدیق جایگاە ویژەای را در دل هر انسان باورمند بە انسانیت و بە ویژە مبارزین کوردستان پیدا کردە است.

کومەلە بدینگونە خوشحالی خود را از آزاد شدن جناب آقای محمد صدیق کبودوند و بازگشتش بە کانون دوستان و عزیزانش ابراز می دارد و این آزادی را بە خانوادە ایشان و تمام آزادیخواهان تبریک می گوید.

حزب کومەلە کردستان ایران

١٣ می ٢٠١٧

٢٣ اردیبهشت ١٣٩٦
1354 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:09:05:13/05/2017