اطلاعیە دبیرخانە کمیتە مرکزی حزب کومەلە کوردستان ایران در رابطە با درگیریهای روز گذشتە در سنندج

مردم شریف ایران

ملت مبارز کردستان
خانوادە سرافراز جانباختگان
رفقای مبارز صفوف کومەلە
 

بە این وسیلە بە اطلاع می‌رسانیم کە صبح دیروز مورخە ٢ تیر ١٣٩٦ جمعی از پیشمرگان وفعالان تشکیلاتی مخفی حزب کومەلە کردستان ایران در شهر سنندج مورد حملە  نیروهای رژیم جمهوری اسلامی قرار گرفتە و بە دنبال آن در نبردی نابرابر سە تن از رفقایمان با اسامی " صباح حسین پناهی"، " حامد سیف پناهی" و "بهزاد نوری" جان باختند.

 

کمیتە مرکزی کومەلە  ضمن ابراز تاسف عمیق از جانباختن این مبارزان شریف خلق کرد و همدردی و تسلیت بە خانوادە این جانباختگان، اعلام می دارد کە جمهوری اسلامی با سرکوب، زندان، اعدام و کشتار مبارزان ملت کرد، نمی تواند خدشەای در ارادە مبارزاتی  فرزندان این مرز و بوم وارد کند.

 

بە اطلاع تمام دوستان و صفوف کومەلە و جنبش کردستان می‌رسانیم کە رفقای ما با عزمی راسخ و مقاومتی کم سابقە حماسە شکوهمند دیگری را برای کومەلە و ملت کرد بە ثبت رساندند و در این نبرد نابرابر تلفات سنگینی بە نیروهای رژیم وارد کردند.

 

 

گرامی باد یاد تمام جانباختگان راە آزادی و جنبش حقطلبانە ملت کرد

 

                                                       حزب کومەلە کردستان ایران

دبیرخانە کمیتە مرکزی
٢٤/٦/٢٠١٧
٣تیر١٣٩٦ خورشیدی
 

 
4217 بار دیده شده‌‌‌‌

AM:03:31:24/06/2017