اطلاعیە شمارە دو دبیرخانە کومیتە مرکزی حزب کوملە کوردستان ایران

مردم شریف و آزادیخواه ایران و کوردستان
مجامع بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری
بە دنبال جانباختن جمعی از اعضاء حزب کومەلە کردستان ایران در شهر سنندج، خانوادە آنها دستگیر و تحت فشار و اذیت و آزار قرار گرفتەاند. منازل خانوادەهای جانباختگان محاصرە و از ورود و خروج افراد  و همدردی گستردە مردم کردستان با این خانوادەها جلوگیری شدە است. جمهوری اسلامی با پخش اخبار کذب و غیر واقعی تلاش میکند کە فضای عمومی کردستان را مخدوش کند. شب گذشتە نیز  زبیر حسین پناهی، احمد حسین پناهی ، انور حسین پناهی  و افشین حسین‌پناهی دستگیر و بە مکانی نامعلوم منتقل شدەاند.
همچنین امروز فعال مدنی و سرشناس کرد انور حسین‌پناهی (برادر رامین حوسین پناهی)  کە برای دیدار با پدر و مادر داغدارش از تهران بە روستای قروچیا برگشتە بود در راه بازگشت توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم انتقال دادە شدە است.
تاکنون پیکر جانباختگان بە خانواده‌هایشان تحویل دادە نشدە است و از دادن هرگونە اطلاعاتی بە آنها  نیز خودداری شدە است.
رژیم جمهوری اسلامی در طول حیات خود هموارە با این برخوردهای ضد بشری و هراس‌افکنی سعی در ایجاد خفقان و نگرانی در میان مردمان ایران داشتە و از هر حربەای در جهت سرکوب و خفە کردن صدای اعتراض استفادە کردە است.
کمیتە مرکزی کومەلە از مردم آزادیخواه و دموکراسی‌طلب ایران و کردستان میخواهد بە هر وسیلەای کە در اختیار دارند و از جمله با مراجعه به نهادهای حقوق بشری و مجامع بین‌المللی و با فشاربر مقامات جمهوری اسلامی دستگیر شدگانی را کە جز پیوند خویشاوندی با پیشمرگان گناهی ندارند آزاد کرده و از حقوق دستگیر شدگان دفاع نمایند. 

دبیرخانە کومیتە مرکزی حزب کوملە کوردستان ایران
٥ تیر ١٣٩٦

26.06.2017
1634 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:12:02:26/06/2017