اطلاعیە دبیرخانە کمیتە مرکزی حزب کومەلە کردستان ایران دربارە توپبارانهای نیروهای پیشمرگە کومەلە در سلسلە کوههای هلگورد

 

مردم مبارز کردستان

احزاب و جریانات سیاسی

بدین وسیلە بە اطلاع عموم می رساند کە صبح امروز ٣ ژوئیە ٢٠١٧ نیروهای جمهوری اسلامی سلسلە کوههای هلگورد را بە مدت ٢ ساعت و نیم توپباران کرد، هدف این حملە وسیع جمهوری اسلامی کە بیش از ١٠٠ توپ بە طرف مقررات نیروی پیشمرگە کومەلە شلیک شدە است، با خوشحالی اعلام می دارد کە پیشمرگان سالم هستند و صدمە جانی برای نیروی پیشـمرگ کومەلە در بر نداشتە است، اما متاسفانە زیان مادی زیادی بە مردمان بومی و خانە و مزاع آنان وارد آمدە و یک زن نیز زخمی شدە است.

حزب کومەلە کردستان ایران توپباران این منطقە از طرف جمهوری اسلامی را بە شدت محکوم می کند و جمهوری اسلامی را مسئول ضرر و زیان مادی و جانی هموطنان در آن مناطق می داند و اعلام می دارد کە هیچ توجیهی برای توپباران وجود ندارد. جمهوری اسلامی با مانع شدن از ورود آب رود زی کوچک بە منطقە قلعەدزە و بی آب کردن این شهر و با توپباران مناطق مرزی در پی عملی کردن نیات شوم و دشمن منشانە خود علیە ملت کورد می باشد و این اتفاقات نیز در روزهای اتفاق می افتد کە کردستان عراق (باشور) در آستانە همە پرسی برای آگاهی از میل و ارادە ملت خود برای حق تعین سرنوشت و تاسیس کشور مستقل خود قرار دارد.

علی رغم تلاشهای سرکوبگرانە جمهوری اسلامی اعلام می داریم کە نە مردم کورد در کردستان عراق (باشور) دست از خواست برحق "حق تعین سرنوشت خویش" برمی دارند و نە ما بە نمایندگی از جنبش مردم کردستان در روژهلات از مبارزە برحقمان دست خواهیم کشید.

 

دبیرخانە کمیتە مرکزی حزب کومەلە کردستان ایران

٣/٧/٢٠١٧

 
1692 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:03:35:03/07/2017