اطلاعیە دبیرخانە کومەلە دربارە اعتراضات مردم بانە بە کشتە شدن دو کولبر

در اولین ساعات بامداد روز دو شنبە ١٣ شهریور ١٣٩٦ خورشیدی مصادف با ٤ آگوست ٢٠١٧ میلادی دو کولبر کورد بە نامهای "قادر بهرامی" فرزند حسن اهل روزتای وزملە ، "حیدر فرجی" فرزند علی اهل روستای ششە با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی جانشان را از دست دادە و جنازهای آنان را بە بیمارستان صلاح الدین ایوبی شهر بانە انتقال دادند.

بە دبنال پخش این خبر، مردم شهر بانە در اعتراض بە این جنایت نیروهای رژیم تجمعی اعتراضی جلو فرمانداری این شهر برپا داشتند و بە ساختمان فرمانداری هجوم بردند. بنا بە گزارشاتی فرماندار شهر بانە محل کار خود را ترک کردە است. در ادامە این اعتراضات مردم بانە و بی جواب ماندنشان تجمع و اعتراضات خود را بە درب اصلی بیمارستان صلاح الدین ایوبی انتقال دادند و تا صدور این اطلاعیە این تجمع اعتراضی جلو در بیمارستان این شهر ادامە دارد.

حزب کومەلە کردستان ایران ضمن تسلیت و ابراز همدردی با خانوادهای این کولبران همصدا با مردم بانە این جنایت ضدبشری نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردە و پشتیانی و حمایت خود را از حقوق و مطالبات برحق مردم بانە و همە کردستان اعلام می دارد.

دبیرخانە کمیتە مرکزی حزب کومەلە کوردستان ایران

١٣ شهریور ١٣٩٦ خورشیدی

٤ سپتامبر ٢٠١٧ میلادی

 
1006 بار دیده شده‌‌‌‌

AM:11:52:05/09/2017