اطلاعیە شمارە ٢ کومەلە دربارە اعتراضات مردم بانە بە کشتە شدن دو کولبر

 

همچنان کە در اطلاعیە شمارە ١ کومەلە دربارە کشتە شدن دو کولبر این شهر آمدە است، روز گذشتە مردم شهر بانە در اعتراض بە کشتە شدن این کولبران با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی دەست بە تجمعات اعتراضی جلو درب فرمانداری و بیمارستان مرکزی این شهر زدند.

طبق آخرین اخبار در اولین ساعات تجمعات اعتراضی مردم بانە "محمد فلاحی" فرماندار این شهر محل کار خود را ترک کردە و از شهرها و سایر مناطق اطراف بانە نیروی ضد شورش برای سرکوب تجمعات و اعتراضات مردم بانە بە شهر بانە گسیل داشتە شدەاند. صبح امروز نیز در مردم بانە در ادامە تجمعات و اعتراضات روز گذشتە خود بە جنایتهای رژیم جمهوری اسلامی در این شهر و سایر مناطق مرزی دیگر بە استقبال فراخوان فعالین مدنی این شهر آمدە و با تعطیل کردن مغازە و بازار اعتصاب عمومی راه انداختند. آخرین اخبار از بانە حاکی از آن است کە نیروهای سرکوبگر رژیم در خیابانهای دوربر فرمانداری، خیابان اماکن و خیابان کمربندی این شهر با مردم ناراضی درگیر شدە و تاکنون چند تن زخمی و چند تن دیگر از طرف نیروهای ضد شورش دستگیر شدەاند.

حزب کومەلە کردستان ایران ضمن محکوم کردن بکارگیری نیروی سرکوب در برابر خواست و اعتراضات مردمی، خود را حامی و پشتیبان حقوق و مطالبات برحق مردم بانە می داند و از همە اقشار مردم این شهر و سایر شهرهای دیگر کردستان می خواهد حامی و پشتیبان مردم بانە و حقوق و مطالبات برحقشان باشند.

 

دبیرخانە حزب کومەلە کردستان ایران

١٤ شهریور ١٣٩٦ خورشیدی

٥ سپتامبر ٢٠١٧ میلادی
1471 بار دیده شده‌‌‌‌

AM:11:53:05/09/2017