بيانيه "کنگره مليتهای ايران فدرال" در باره برگزاری رفراندوم در اقليم کوردستان عراق

 

حکومت اقلیم کردستان اعلام کردە است کە در 25 ماه سپتامبر 2017  اقدام بە برگزاری یک رفراندوم خواهد نمود واین موضوع واکنشھاى متفاوت در سطح منطقە خاور ميانه  و مجانع بين المللی پديد آورده است.

عراق بعد از حاکميت دولت بعث صدام حسين، بە عنوان یک حکومت فدرال اشتراکی کار خود را آغاز کرد و درقانون اساسی آن، بە این مورد اشارە شدە است کە ملتها و خصوصا کردها بە صورت داوطلبانە بە حکومت نوپای عراق پیوستە و یک واحد مشترک سیاسی را تشکیل دادەاند کە بە شیوە فدرال، دمکراتيک و سکولار ادارە خواهد شد و همە مردمان عراق از حقوق برابربرخوردار هستند.

اما، متأسفانه  دخالتهای مستقيم حکومتگران جمهوری فرقه گرای اسلامی ايران در منطقه و دامن زدن به جنگهاي مذهبي و تحقير بی حد و حسر اعراب سنّی عراق و نتيجتاً  ظهور داعش، سبب به انقياد در آوردن دولت مرکزی عراق ، و هر چه  بي ثبات ترشدن  منطقة، بويژه ايجاد بحران درعراق و  تبديل آن به حکومتی  فرقه گرای مذهبی، استبدادی  و متمرکز گشته است۔ 

وجود چنين وضعيتی در کشور عراق  باعث گرديده است که اصول قوانين اساسی آن ، همانند کشور ايران تحت حاکميت مستقيم جمهوری اسلامی، فقط روی کاغذ بمانند و بدينگونه تنش ها و تبعيض ها و بحرانهای  سياسی و اجتماعی در ميان مردمان گوناگون آنجا پديد آيد۔ 

 

در پسا منظر چنين اوضاع و احوالی  است که دولت اقليم کوردستان عراق برگزاری "رفراندومو مراجعه به آراى عمومى مردمان کوردستان را جھت برون رفت از  از وضعيت نا ھنجار کنونى در دستور کار خود قرار داده است و انجام اين رفراندوم را  به عنوان چاره ای برای حلّ معضلات  و چالش های حاصل از سياستهای  دولت  مرکزی و ھمزيستىمسالمت آميز ملتھاى تشکيل دھنده آن جغرافيا ميداند۔

 

کنگرە ملیتهای ایران فدرال بە عنوان یک اتحاد سراسری ایرانی که  برای بر پا داشتن يک کشور فدرال، دموکراتيک و سکولار در ايران کثيرالمله برپا نهاده شده است،  ضمن احترام به  حق حاکمیت کشورهای دیگر و پرهيز از دخالت در امور داخلی دیگران اعلام ميدارد که:

ساختار فدراليسم در کشورهای غير دموکراتيک و غير سکولار، ساختاری  تضمينی و با دوام نخواهد بود و در اين راستابا رعايت "اصول  دموکراتيک"  و تأمين حقوق تمامى اقليتھاى درون ھر جغرافيا، از روش  مراجعه به رأى مردم "رفراندوم"در كوردستان عراق جهت احقاق حقوق بنيادين ان پشتيباني و دفاع مي نمايد  

 شورای مرکزی کنگره مليتهای ايران فدرال

21 سپتامبر 2017

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 
1450 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:10:07:21/09/2017