اطلاعیە مشترک در مورد تظاهرات اعتراضی مردم ایران

مردم آزادیخواه ایران

ملیتهای حق‌طلب ایران

سازمانها و مجامع بین‌المللی

در چند روز گذشتە موج بزرگی از تظاهرات اعتراضی مردم بە تنگ آمدە، چندین شهر ایران را فرا گرفتە کە تا امروز نیز ادامە دارد.

منشا اصلی این اعتراضات بحران اقتصادی و انباشت مشکلات اقتصادی و سیاسی در ایران است کە نتیجە چند دهه حکومت ستمکار و بحرانساز جمهوری اسلامی بودە  کە وضع نامناسب اقتصادی و عدم احساس مسئولیت رژیم در برابر معیشت و مشکلات قشر کم‌ درآمد و همچنین  صرف میلیاردی ثروت کشور در راه بحران آفرینی و ترویج تروریسم در منطقە خاورمیانە توسط جمهوری اسلامی باعث شدە کە همە ملیتها، اقشار و طبقات مختلف ایران بە خیابان آمدە مطالبات خود را در قالب مخالفت با تمامیت رژیم اسلامی حاکم بر تهران نشان دهند.

این تظاهرات در عین حال اشارەایست بە خشم فروخوردە از سالها حکومت ناکارآمد، فاسد و دیکتاتوری کە هیچ امکانی را برای

اظهار اعتراضات بە شیوە مدنی بە شهروندان خود ندادە و هیچ وقعی بە خواستهای مردم نمینهد.در همان حال این اعتراضات نشانگر این واقعیت است کە مردم از وعدەهای دروغین روحانی و اصلاحطلبان نامید گشتە  و دیگربە هیچ کدام از جناحهای رژیم اعتماد ندارند.

 اعتراضات بسیاری از شهرهای بزرگ ایران را در بر گرفتە و شعارهای معترضان نشانگر این است کە مردم ایران دیگر این رژیم را نمیپذیرند و خواهان جایگزینی آن با حکومتی دمکراتیک هستند کە پاسخگوی مطالباتشان بودە کە عدالت، برابری و حفظ کرامت انسانی و ملی را برایشان بە ارمغان بیاورد.

رژیم جمهوری اسلامی بمانند همیشە در مقابل مطالبات برحق و اعتراضات مسالمت آمیز مردم بە غیر از سرکوب و اعمال خشونت پاسخی نداشتە و در چند روز گذشتە ضمن بازداشت صدها نفر از شهروندان، نیروی سرکوبگر سپاه پاسداران تا دندان مسلح را بە نقاط مختلف گسیل  و با توسل بە زور سعی در ساکت کردن صدای این اعتراضات دارد.

مردم کردستان کە همیشە پرچمدار اعتراض و مبارزە برای مطالبات عدالتخواهانە و آزادیخواهانە بودەاند، از مطالبات سراسری مردم ایران برای رسیدن بە عدالت،زندگی بهتر و آیندەای دمکراتیک و برابر پشتیبانی میکنند.

حزب دمکرات و کومەلە، از همە مجامع و سازمانهای بشردوست و مراکز سیاسی و صلاحیتدار جهانی درخواست می‌کند کە از مطالبات برحق مردم ستمدیدە ایران پشتیبانی کردە و با فشار بر رژیم ایران خواستار آزادی بازداشت شدگان این اعتراضات و سایر بازداشت شدگان جنبشهای اجتماعی و همە زندانیان سیاسی شوند.

حزب دمکرات کردستان ایران          حزب کومەلە کردستان ایران

٩دی ماه ١٣٩٦

30 دسامبر 2017 میلادی

 

 

برگردان از متن کوردی اطلاعیە

 
2589 بار دیده شده‌‌‌‌

AM:12:36:31/12/2017