اطلاعیە پایانی پلنوم کمیتە مرکزی حزب کومەلە

اطلاعیە پایانی پلنوم کمیتە مرکزی کومەلە

  روز یکشنبە ١٢ فوریە برابر با ٢٣ بهمن ماە ١٤٠١ پلنوم وسیع کمیتە مرکزی حزب کومەلە کردستان ایران با یک دەقیقە سکوت برای گرامیداشت خاطرە همە جانباختگان راه آزادی و سرود رسمی کومەلە آغاز گردید.
طبق روال معمول، دستور جلسە اول پلنوم گزارش سیاسی دبیرکل، رفیق عبداللە مهتدی بود. گزارش دبیر کل دو محور اساسی را در بر گرفتە بود:
١- ارزیابی از انقلاب پنج ماهە ژینا(مهسا) امینی و اهمیت آن در حیات سیاسی ایران و کردستان.
٢- کومەلە متحد و وظایف و اولویتهای ما در دورە آتی.
در مبحث اول، رفیق عبداللە مهتدی دبیر کل حزب کومەلە، ریشەهای تاریخی و اجتماعی جنبش ژینا، مولفە و پایەهای جنبش کردستان در تقابل با شکلگیری جمهوری اسلامی و نقش آفرینی کومەلە در گذشتە و حال جنبش کردستان را مورد بحث قرار داد. بر اهمیت ایجاد مرکز همکاری احزاب کردستان ایران در سالهای گذشتە و ضرورت تقویت آن و بر سیاستهای متحدانە این مرکز و هماهنگی با دیگر احزاب کردستان ایران، تاکید نمود.
همچنین در این بخش از گزارش دبیرکل، نقش حزب کومەلە کردستان ایران برای دیالوگ و هماهنگی با دیگر اپوزیسیون ایران برای عبور از جمهوری اسلامی، جلب پشتیبانی بین المللی و تقویت و نیروبخشی بیشتر بە انقلاب کنونی، مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت. در همین راستا گزارش، پلورالیسم سیاسی، تکثرگرایی و عدم تمرکز قدرت در مرکز، تقسیم قدرت و تامین حقوق تضییق شدە مردمان و ملیتهای ایرانی را فاکتورهای اساسی برای تثبیت و پایداری دمکراسی در ایران دانستە و بر ضرورت اقدام و ابتکار بیشتر از سوی جنبش کردستان و احزاب سیاسی پای فشرد.
سپس رفقای حاضر در پلنوم فعالانە مباحث طرح شدە در گزارش را مورد بررسی قرار دادە و در جهت تکمیل و تدقیق سیاست و راهبردهای حزب کومەلە در دورە آتی پیشنهادات تکمیلی طرح نمودند.
در پایان برای گزارش سیاسی دبیر کل و وظایف آتی ما رای گیری بە عمل آمد و با اتفاق آرای اعضای کمیتە مرکزی تصویب شد. در روزهای آتی گزارش سیاسی و جهتگیریهای آن منتشر خواهد شد.
بخش دوم دستور جلسە پلنوم بحث بر روی سندی بود کە در آن:
جهتگیری و سیاست ما در قبال تلاش برای ایجاد اتحادی فراگیر در بین اپوزسیون ایران بر مبنای ایجاد سیستم دمکراسی پارلمانی و حاکمیتی غیر متمرکز و همەگیر. و همچنین فاکتورهای اساسی برای شکل دهی بە ایجاد گفتمانی هماهنگ در جنبش کردستان را شامل میشد. در این مورد نیز پلنوم کومیتە مرکزی سند جهتگیری سیاستهای کومەلە را با اتفاق آرا بە تصویب رسانید،  بە این ترتیب پلنوم با شعار زن، زندگی، آزادی و ارادە برای تداوم انقلاب ژینا(مهسا) پس از یک روز فشردە کاری پایان گرفت.

  کمیتە مرکزی حزب کومەلە کردستان ایران
  ۱٦ فوریە ٢٠٢٣
  ۲۷ بهمن ١٤٠١446 بار دیده شده‌‌‌‌

AM:12:33:16/02/2023