اساسنامه حزب کومه له کردستان ایران "مصوب کنگره چهاردهم"

 
فصل اول- نام و اهداف
ماده اول- نام

نام حزب به فارسی حزب کومه له کردستان ایران است که در همه زبانها بجز کردی همین نام ترجمه می شود. نام کردی قدیمی کومه له ی شورشگیری زه حمه تکیشانی کوردستانی ئیران، بلاتغییر باقی می ماند که معمولاً در میان مردم مخفف آن یعنی کومه له به کار می رود.

ماده دوم- اهداف
مشروح دیدگاهها و اهداف کومه له در سند «شناسه و اهداف» مصوب کنگره سیزدهم کومه له، که سند برنامه ای اصلی کومه له میباشد، آمده است.

ماده سوم- آرم و سرود رسمی کومه له

1- سرود رسمی کومه له «بانگه واز» است که شعر و آهنگ آن شناخته شده است.

2- آرم کومه له که بر پرچم آن نقش می بندد، ستاره و نام کومه له در زیر آن می باشد.

فصل دوم- اصول تشکیلاتی

ماده چهارم- اصول و موازینی که درکومه له مبنای عمومی مناسبات حزبی قرار می گیرد، عبارتند از:

1- انتخابی بودن کلیه ارگان های رهبری از پائین تا بالا. معین بودن دوره های انتخاب برای این ارگان ها. اصل مخفی بودن انتخابات.
تبصره اول- اجرای کامل اصل انتخابی بودن ارگان های رهبری به خاطر ضروریات مبارزه مخفی و مبارزه نظامی به ناگزیر تا درجه معینی محدود می شود و به تناسب رفع این ضروریات باید از محدودیت ها کاسته شود. کمیته مرکزی باید در همه حال منتخب باشد.
2- مختار بودن تشکیلات های محلی در امور محلی و داخلی خود.
3- محفوظ بودن حق دیالوگ و ابراز نظر در مسائل سیاسی و نظری برای اعضا و کادرهای حزبی و درعین حال پابند بودن آن ها به رعایت موازین حزبی و پیشبرد وظائف تشکیلاتی.
4- در رابطه با مباحث نظری و سیاسی و در دوره تدارک کنگره ها، اقلیت های نظری و سیاسی می توانند مطرح شوند و صاحبان آنها باید نظرات و پلاتفرم خود را نوشته و همراه با ذکر اسامی خود در اختیار کمیته مرکزی قرار دهند. اتخاذ ترتیباتی که این گونه اقلیت¬ها بتوانند نظرات خود را در نشریات و سایت های حزبی منعکس کنند و، مطابق با وزن خود در تشکیلات، در کنگره های حزبی نمایندگی شوند.
تبصره اول- ماده فوق تنها به مسائل سیاسی و نظری برمی¬گردد و در مسائل اجرائی و عملی حزب باید یکپارچه عمل کند و تصمیمات ارگان های رهبری برای همه لازم الاجراست.
تبصره دوم- اقلیت مورد اشاره در ماده فوق یک گروه¬بندی درون¬حزبی با ساختار تشکیلاتی نیست و ادامه کار هم نمی باشد بلکه با تصمیم گیری نهائی حزب در کنگره یا مراجع صلاحیتدار برای سیاست¬گذاری به پایان می رسد و منحل خواهد شد. هرنوع دسته بندی درون حزبی که در صفوف کومه له ایجاد شکاف کند و وحدت حزبی را برهم بزند غیرمجاز است و با اقدامات انضباطی تا حد اخراج مواجه خواهد شد.
4- یکسان بودن دیسیپلین حزبی برای همه اعضا.
5- تبعیت فرد از تصمیمات و مصوبات حزب، تبعیت اقلیت از اکثریت در تصمیم گیری های مراجع حزبی.
6- تبعیت ارگان های پائین تر از ارگان های بالاتر و تبعیت تمام حزب از کمیته مرکزی.
7- تلاش هدفمند برای رسیدن به برابری جنسیتی در احراز مسئولیت های حزبی و مدنظر قرار دادن این اصل در سپردن مسئولیت های گوناگون در سطوح مختلف.
8- معتبر بودن اصل رهبری جمعی، بحث و تصمیم¬گیری مشترک در کمیته ها و مراجع تصمیم-گیری حزبی، تلفیق صحیح رهبری جمعی با مسئولیت های فردی.
9- تلاش برای رسیدن به تفاهم و وحدت درونی از طریق دیالوگ و مباحثه نظری و سیاسی در مسائل اساسی پیشاروی کومه له.
10- معمول داشتن اصل علنیت و ایجاد دیالوگ در سطح جامعه در مسائل نظری و سیاسی عمومی.
تبصره- بدیهی است که علنیت در مباحث نظری و سیاسی عمومی به هیچ وجه به معنای مجار بودن افشای اسرار حزبی و یا طرح مسائل درون حزبی در رسانه های همگانی نیست.
11- برقراری نظارت و بازرسی دقیق و منصفانه در کلیه سطوح و همه عرصه ها.

فصل سوم- ساختار تشکیلاتی کومه له

ماده پنجم- حوزه ها

واحد تشکیلاتی پایه کومه له حوزه می باشد که در محل های کار و زیست، در مراکز آموزشی، ادارات و مدارس، محلات شهرها، روستاها، در نهادهای صنفی و مدنی، در میان صاحبان حرفه ها و مشاغل گوناگون و در محل های مناسب برای فعالیت کومه له با شرکت حداقل سه عضو تشکیل می شود.
حوزه ها ابزار محلی و میدانی برای تماس مستقیم و نفوذ در میان توده¬ها، کار آگاه گرانه و اشاعه برنامه و سیاست های کومه له در میان آن ها و جلب و سازماندهی عناصر پیشرو و مستعد آن ها در صفوف کومه له هستند. حوزه¬ها موظف هستند در میان مردم فعالیت کرده و نفوذ کومه له را گسترش دهند، برنامه و سیاست های کومه له را تبلیغ کنند، نشریات و اوراق حزبی را پخش کنند، به جمع آوری کمک های مالی بپردازند، اعضای جدید به خود جلب کنند و آن ها را مطابق رهنمودهای حزبی متشکل نمایند، و در صورت لزوم گروه های ویژه ای برای انجام فعالیت ها و مأموریت های خاص تشکیل دهند. حوزه ها باید گزارش کار و فعالیت های خود را منظماً و مشروحاً به حزب گزارش کنند.
تبصره- می توان تحت نظر کمیته های مافوق، گروه های ویژه ای برای فعالیت ها و یا مأموریت های موردی یا دوره ای تشکیل داد و یا در میان حوزه های متعدد حوزه ای را به این امور گمارد.
   
ماده ششم- کمیته ها

1- بالاترین ارگان هر تشکیلات محلی کمیته آن تشکیلات است. کمیته مسئول هدایت تشکیلات تابع بر اساس سیاست ها و مصوبات کومه له، رهنمودهای حزبی و نیازهای اجتماعی مردم  در محل فعالیت خویش است.
2- هر کمیته از میان اعضای خود یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب می کند. دبیر، رابط کمیته با کمیته مافوق است و مسئولیت هماهنگ کردن و نظارت بر فعالیت های اعضای کمیته را به عهده دارد و فعالیت های کمیته را منظماً به کمیته مافوق گزارش می دهد.
3- شیوه کار در درون کمیته ها مبتنی بر بررسی و تصمیم¬گیری جمعی و درعین حال توأم با تقسیم کار و مسئولیت های فردی است. تصمیم گیری در کمیته ها بر اساس اکثریت مطلق آراء صورت می گیرد. هر فرد در برابر کمیته دارای مسئولیت فردی و کمیته در برابر ارگان مافوق دارای مسئولیت جمعی است.

ماده هفتم- تشکیلات های محلی

1- تشکیلات های محلی کومه له، بر حسب محل از پائین به بالا، عبارتند از: تشکیلات محل کار و آموزش، تشکیلات محله، تشکیلات روستا، تشکیلات بخش، تشکیلات حرفه و صنف، تشکیلات شهرستان (ناحیه) و تشکیلات استان.
2- هرکدام از تشکیلات ها به وسیله کمیته آن تشکیلات هدایت و رهبری می شود.
3- تشکیلات استان کنفرانس خود را مرکب از نمایندگان منتخب تشکیلات¬های تابعه برگزار کرده و سیاست ها و آماج ها و نقشه عمل فعالیت خود را در چهارچوب سیاست ها و اولویت های عمومی کومه له و نیز با درنظرداشت مقتضیات و نیازهای فعالیت محلی خود بررسی و تصویب نموده و کمیته استان را انتخاب می کند.
تبصره اول- نیروی پیشمرگ کومه له بخشی از تشکیلات کومه له است که نقش برجسته ای در تاریخ کومه له و ملت کرد ایفا کرده است. این بخش از تشکیلات دارای وظائف و کارکردهای خاص خود می باشد و طرز کار و ضوابط آن در آئین نامه نیروی پیشمرگ کومه له تعیین می شود.
تبصره دوم- تشکیلات کومه له در خارج کشور یکی از تشکیلات های کومه له است که با توجه به محیطی که در آن فعالیت می کند، وظائف خاصی به عهده دارد. نحوه کار و ضوابط این بخش از طرف کمیته مرکزی و با رهنمودهای آن تعیین می شود.
ماده هشتم- ایجاد تقسیمات سازمانی دیگر
کمیته مرکزی کومه له می تواند در صورت لزوم تقسیمات سازمانی دیگری، به جز آنچه در این اساسنامه پیش بینی شده است، در چهارچوب اصول مندرج در این فصل، ایجاد نماید.

ماده نهم- سازمان های جانبی کومه له

سازمان های جانبی کومه له، از قبیل سازمان های زنان و جوانان و دانشجویان و دانش آموزان و پیشمرگان قدیمی و نظائر این ها، برای برقراری پیوند گسترده تر با این گروه های اجتماعی، پاسخ-گوئی بهتر و سریعتر به نیازهای مبارزاتی خاص این گروه ها و ترویج گفتمان ترقی خواهانه کومه له در میان آن ها تشکیل می شوند.
تبصره اول- آئین نامه فعالیت این سازمان ها برای رسمیت یافتن باید به تصویب کمیمته مرکزی کومه له برسد. کمیته مرکزی می تواند مواد پیشنهادی برای آئین نامه را اصلاح و جرح و تعدیل نماید.
تبصره دوم- کمیته مرکزی از میان اعضای خود کس یا کسانی را به سمت سرپرستی این سازمان-ها تعیین می کند. کمیته مرکزی باید شرح وظائف سرپرست سازمان های جانبی و مناسبات وی با این تشکل ها را تدوین و ابلاغ کند.
تبصره سوم- نهادهای جانبی وابسته به کومه له از قبیل حمایت از خانواده جانباختگان و زندانیان سیاسی و نظیر این ها نیز شرائط مشابهی خواهند داشت.

فصل چهارم- کنگره

ماده یازدهم- بالاترین ارگان کومه له کنگره است که هر سه سال یکبار به دعوت کمیته مرکزی کومه له تشکیل می شود و تصمیمات آن برای تمام حزب لازم الاجراست.

ماده دهم- وظائف و اختیارات کنگره

1- برنامه و اساسنامه کومه له را تصویب و یا اصلاح می کند.
2- خط مشی سیاسی کومه له، خطوط استراتژیک و تاکتیک های مهم و ضروری را بررسی و تعیین و تصویب می کند.
3- گزارش کمیته مرکزی را دریافت می کند و عملکرد کومه له در دوره گذشته را مورد بررسی قرار می دهد.
4- قرارهای سیاسی و تشکیلاتی لازم را صادر می¬کند.
5- اعضا و علی البدل های کمیته مرکزی و دبیرکل کومه له را انتخاب می کند.
6- پیام ها و بیانیه های لازم را به نام خود صادر مید کند.
7- به شکایاتی که خارج از حوزه صلاحیت ارگان های تشکیلاتی دیگر باشد رسیدگی می کند.
ماده دوازدهم- شرکت کنندگان در کنگره کومه له
شرکت کنندگان در کنگره کومه له عبارتند از:
1- نمایندگان منتخب هر یک از تشکیلات های کومه له به انتخاب اعضای آن
تبصره- کسانی می توانند برای نمایندگی در کنگره انتخاب شوند که سابقه حداقل سه سال عضویت در کومه له را داشته باشند.
2- اعضا و علی البدل های کمیته مرکزی
3- نمایندگان سازمان های جانبی کومه له به ترتیبی که کمیته مرکزی تعیین خواهد کرد.
تبصره اول- ضوابط و نسبت انتخاب نمایندگان کنگره، قبل از هر کنگره از طرف کمیته مرکزی تعیین و اعلام می شود.
تبصره دوم- کمیته مرکزی می تواند اعضائی را به عنوان ناظر به کنگره دعوت نماید.
تبصره سوم- کمیته مرکزی می تواند از احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و صنفی و شخصیت ها افرادی را به عنوان مهمان یا ناظر به کنگره دعوت کند.
 
ماده سیزدهم- رسمیت کنگره

کنگره با حضور دو سوم نمایندگان صاحب رأی و پس از تصویب اعتبارنامه نمایندگان، رسمی و قابل تشکیل است و تصمیمات آن با اکثریت آراء اتخاذ می شود.
ماده چهاردهم- کنگره فوق العاده
چنانچه کمیته مرکزی در پلنوم خود ضرورت سیاسی و یا تشکیلاتی آن را تشخیص دهد و یا در صورتی که نیمی از اعضا چنین درخواستی را داشته باشند، کنگره فوق العاده تشکیل خواهد شد و کمیته مرکزی موظف به فراخوان آن است.  

فصل پنجم- کنفرانس

ماده پانزدهم- چنانچه تحولات وضعیت سیاسی و یا پیش آمدن مسائل مهم حزبی، مشاوره و یا اتخاذ تصمیمات در سطح وسیع تری را ایجاب کند، کنفرانس کومه له به دعوت کمیته مرکزی برگزار می شود.
ماده شانزدهم- شرکت کنندگان صاحب رأی در کنفرانس را اعضا و علی البدل های کمیته مرکزی و نمایندگان منتخب تشکیلات و یا کمیته های اصلی تشکیل می دهند و تصمیمات آن برای کل حزب لازم الاجراست.
تبصره اول- انتخاب کمیته مرکزی و تغییر برنامه و اساسنامه از اختیارات کنفرانس نمی باشد.
تبصره دوم- کنفرانس با شرکت دوسوم اعضای صاحب رأی، رسمی و قابل تشکیل است و تصمیمات آن با اکثریت آراء اتخاذ می¬شود.

فصل ششم- ارگان های رهبری و نهادهای مرکزی

ماده هفدهم – کمیته مرکزی

در فاصله بین دو کنگره، کمیته مرکزی بالاترین ارگان کومه له بوده، کلیه ابعاد فعالیت حزب را اداره می کند و تصمیمات آن برای همه اعضا و ارگان های حزبی لازم الاجراست.  
ماده هیجدهم- شرائظ انتخاب شدن به کمیته مرکزی
کسانی می توانند به عضویت کمیته مرکزی انتخاب شوند که:
1- شرائطی را که توسط کنگره تعیین می شود دارا باشند.
 2- تعهداتی را که کنگره بر عهده آنها می گذارد رسماً تقبل کنند.

ماده نوزدهم- وظائف و اختیارات کمیته مرکزی   

کمیته مرکزی کومه له:
1- مسئول اجرا و پیشبرد مصوبات کنگره است.
2- مسئولیت سیاستگذاری در عرصه های گوناگون سیاسی و حزبی را به عهده دارد.
3- ارگان ها و نهادها و سازمان های گوناگون حزبی را سازمان دهی، هدایت و هماهنگ می کند.
4- کومه له را در رابطه با احزاب و نیروهای سیاسی گوناگون نمایندگی می کند.
5- کار آگاهگرانه، ترویج و تبلیغ سیاسی و کار رسانه ای کومه له را از طریق ارگان ها و رسانه ها و نشریات لازم و نیز از راه ارائه رهنمودهای خود هدایت می کند.
6- اموال و خزانه مرکزی را کنترل کرده و بودجه بندی عمومی کومه له را تهیه و تصویب می نماید و درآمدهای کومه له را به موارد ضروری تخصیص می دهد.
7- سازمان های جانبی و سازمان های مدنی و توده ای وابسته به کومه له را از طریق رهنمودهای خود هدایت می کند.
8- از میان خود هیأت اجرائی و نیز نهادها و ارگان های ضروری دیگر را انتخاب و ضوابط کار آن ها را تعیین می کند.  
9- همکاران کمیته مرکزی را به ترتیبی که در این اساسنامه آمده برمی گزیند و ضوابط کار آن ها و حضورشان در نشست ها و پلنوم های کمیته مرکزی را تعیین می کند.
تبصره- همکاران کمیته مرکزی از میان کادرهای حزبی گزین می¬شوند و وظیفه همکاری دستیاری کمیته مرکزی را در عرصه های گوناگون خواهند داشت و در موقعیت هائی قرار خواهند گرفت و آمادگی هائی کسب خواهند کرد که بتوانند در آینده و در صورت شایستگی به موقعیت های بالاتر ارتقاء پیدا کنند.  
10- فراخوان کنگره ها و برگزاری آن ها را از لحاظ سیاسی و تشکیلاتی و فنی برعهده دارد.
11-  در رابطه با تدارک کنگره حزب و به عنوان بخشی از این تدارک در زمان مناسب کمیته ای مرکب از اعضای خود و نیز تعدادی اعضای سابق کمیته مرکزی و شخصیت های مورد اعتماد عموم تشکیلات به نام «کمیته تدارک انتخابات مرکزی» را برمی گزیند و آئین نامه کار آن را در چهارچوب این اساسنامه تعیین می کند.  
12- کمیسیون نظارت و بازرسی را به ترتیبی که در این اساسنامه معین شده تشکیل می دهد.
13- ارگان های ستادی لازم برای پیشبرد و بهبود وظائف و مسئولیت های خود را سازمان می دهد.
14- چنانچه ضروری تشخیص دهد مشاوران تخصصی را در عرصه ها و موارد مورد نیاز سازماندهی و استخدام می کند.
15- به منظور گسترش تبادل نظر و دیالوگ درون حزبی و تأمین همفکری و وحدت نظر هرچه بیشتر، سمینارهای درون تشکیلات را بر سر موضوعات مهم سیاسی و حزبی به طور منظم، جمعاً سالانه حداقل شش سمینار، برگزار می کند.
16- آموزش درون حزبی (سیاسی، سازمانی، پیشمرگانه و فنی) را به¬عنوان یک کارکرد حیاتی و تعطیل ناپذیر کومه له در سطوح گوناگون از طریق ایجاد ارگان ها یا نهادهای ضروری، دادن رهنمود و نظارت دائمی بر آن، سازمان می دهد و پیشبرد آن را در پلنوم های خود مورد ارزیابی می دهد.
17- میزان و ضوابط حق عضویت را برای بخش های اصلی تشکیلات تعیین می کند.
18- هر دو ماه یک بار نشست خود با آمادگی و تدارک قبلی برگزار می کند.  
تبصره- کمیته مرکزی می تواند به دعوت دبیرکل حزب، دفتر سیاسی و یا خواست یک سوم اعضای خود نشست فوق العاده برگزار کند.
19- هر شش ماه یک بار پلنوم وسیع خود را با آمادگی قبلی برگزار می کند و گزارش آن را با تشکیلات در میان می گذارد.
20- گزارش کار خود را به کنگره حزبی ارائه می کند.
21- تقسیم کار درونی کمیته مرکزی باید ازجمله شامل مسئولیت های زیر باشد:
الف- دفاتر نمایندگی
ب- تشکیلات/اجرائی
ج- تشکیلات داخل ایران (زاگروس)
د- مالی و انتفاعی
هـ- رسانه ها
و- نظامی
ز- دبیرخانه
ح- سازمان های جانبی و نهادهای مدنی
ط- آموزش
ی- روابط بین المللی
ک- تشکیلات خارج کشور
تبصره- کمیته مرکزی می تواند برحسب نیازهای سیاسی و تشکیلاتی و در چهارچوب این اساسنامه آرایش ها و تقسیم کارهای دیگری نیز معمول دارد.

ماده بیستم- پلنوم

1- نشست عمومی و وسیع کمیته مرکزی (پلنوم)، هر شش ماه یک بار، به دعوت دبیرکل، دفتر سیاسی و یا اکثریت اعضای آن تشکیل می¬شود. حضور دوسوم اعضای کمیته مرکزی برای رسمیت یافتن پلنوم ضروری است. پلنوم باید با آمادگی و تدارک و تهیه قبلی گزارش¬ها و قطعنامه-های لازم برگزار شود.
2- اعضای علی البدل کمیته مرکزی با رأی مشورتی در این جلسات شرکت خواهند کرد.
3- مسئول انجمن مشاوران بدون حق رأی در نشست پلنوم شرکت خواهد داشت.
4- همکاران کمیته مرکزی، جز در موارد و مباحثی که خود پلنوم صلاح نداند، در نشست های پلنوم بدون حق رأی شرکت خواهند کرد.
5- همچنین کمیته مرکزی می تواند در مواردی که لازم بداند کسانی از اعضا و کادرها و یا کمیته-های تشکیلاتی را برای مشورت و تبادل نظر به پلنوم ها دعوت نماید.
 
ماده بیست و یکم- دفتر سیاسی

1- دفتر سیاسی از طرف پلنوم کمیته مرکزی تعیین و انتخاب می شود و شامل دبیرکل و معاونان او و نیز اعضای دیگری از کمیته مرکزی خواهد بود.
2- در فاصله بین دو پلنوم کمیته مرکزی، اداره امور تشکیلات را در ابعاد گوناگون آن به عهده دارد و ارگان های اجرائی و ستادی را سرپرستی می کند.
2- دفتر سیاسی مسئول اجرا و پیشبرد مصوبات و قرارهای پلنوم کمیته مرکزی است و گزارش کار خود را به پلنوم و نشست کمیته مرکزی ارائه می کند.
3- دفتر سیاسی می تواند کمیته مرکزی را به نشست فوق العاده دعوت کند.
ماده بیست و دوم- دبیرکل و وظائف و اختیارات وی
1- دبیرکل کومه له، یک مقام انتخابی است که در کنگره انتخاب می شود و توسط کنگره نیز قابل تعویض است.
2- دبیرکل، سخنگوی اصلی کومه له در رابطه با جامعه می باشد و مواضع حزب را نمایندگی می-کند.
3- دبیرکل وظیفه سرپرستی، ایجاد هماهنگی و نظارت بر عرصه ها و کارکردهای گوناگون کمیته مرکزی ازجمله مسئولیت نظارت بر روابط خارجی حزب، نیروی پیشمرگ کومه له، امور مالی و امنیت را به عهده دارد.
4- معاونان خود را از میان اعضای کمیته مرکزی تعیین و به تصویب پلنوم می رساند.
تبصره- در غیاب دبیرکل، یکی از معاونان او وظائف وی را برعهده خواهد داشت.
5- دبیرکل کومه له، مسئولان ارگان¬های اصلی را برای تصویب به کمیته مرکزی معرفی می کند و احکام سازماندهی اعضای کمیته مرکزی را امضا می کند.   
6- مشاوران خود را در رایزنی با کمیته مرکزی تعیین می کند.
تبصره- دبیرکل می تواند مشاوران خود را از میان اشخاص مطلع و کارشناس در زمینه های سیاسی، اقتصادی، رسانه ای، فرهنگی، حقوقی و نظیر این ها برگزیند. این مشاوران الزاماً عضو کومه له نخواهند بود و در رایزنی با کمیته مرکزی تعیین خواهند شد. این مشاوران در مقابل دبیرکل کومه له و وظائفی که به آن ها سپرده خواهد شد مسئولیت دارند و کار خود را در رابطه با دفتر وی تنظیم خواهند کرد.
7- دبیرکل، مسئول دفتر خود را به منظور تنظیم و پیش بردن سریعتر و کارآمدتر امور مربوط به وظائف خود تعیین می کند.
8- گزارش کمیته مرکزی حزب را به کنگره ها و کنفرانس¬های حزبی ارائه می کند.
9- دبیرکل گزارش کار خود را به پلنومئ های کمیته مرکزی می دهد و در مقابل آن پاسخگو است. دبیرکل به عنوان عضو کمیته مرکزی در تصمیمات جمعی دارای همان حقوق هرکدام از اعضای کمیته مرکزی بوده و تابع تصمیمات و سیاست گذاری های این کمیته است.

ماده بیست و سوم- انجمن مشاوران
1- به منظور گسترش تبادل نظر و رایزنی های حزبی و برخورداری از مشاورت کادرهای باسابقه و باتجربه کومه له، انجمن مشاوران از کادرهای قدیمی و باتجربه و اعضای پیشین کمیته مرکزی تشکیل می شود.
2- اعضای انجمن مشاوران از طرف دبیرکل به پلنوم پیشنهاد می شود و با اکثریت آراء کمیته مرکزی انتخاب می شود. تعداد این شورا در حال حاضر هفت تا نه نفر تعیین می شود.
3- انجمن مشاوران در زمینه های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نقش مشاور برای کمیته مرکزی و دبیرکل کومه له را ایفا می کنند.
4- اعضای انجمن مشاوران از بین خود مسئول یا دبیری را انتخاب می کنند. مسئول یا دبیر انجمن مشاوران می تواند بدون حق رأی در پلنوم های کمیته مرکزی شرکت کند و نظرات و پیشنهادهای خود را مطرح نماید.
5- انجمن مشاوران مسئولیت اجرائی ندارد و تنها نقش مشاوره و رایزنی و کمک به حل وفصل مشکلاتی را دارد که به آنها ارجاع می شود.
ماده بیست و چهارم- کمیته تدارک انتخابات مرکزی
1- به منظور پیشبرد انتخابات سالم و شفاف، گسترش مشورت و تبادل نظر در درون حزب پیرامون انتخاب کمیته مرکزی و در نتیجه فراهم کردن زمینه برای نمایندگان کنگره جهت برگزیدن یک کمیته مرکزی شایسته و توانا، کمیته مرکزی قبل از هر کنگره «کمیته برگزاری انتخابات مرکزی» را به ترتیبی که در پائین ذکر شده، حداقل سه ماه قبل از برگزاری کنگره، برمی¬گزیند.
2- «کمیته تدارک برگزاری انتخابات مرکزی» مرجع رسمی مربوط به تدارک انتخابات کمیته مرکزی کومه له بوده و کلیه امور مربوط به این انتخابات از کانال این کمیته انجام می شود.
3- وظائف و مسئولیت های «کمیته تدارک انتخابات مرکزی» از این قرار است:
الف- دریافت درخواست های کاندیداتوری از اعضا، ثبت نام آن ها، دریافت و تنظیم سی.وی هرکدام و ترتیب دادن مصاحبه های لازم با آنان
ب- گفتگو و تبادل نظر با ارگان ها، کمیته های حزبی و بخش های گوناگون تشکیلات و سازمان های جانبی و نیز اعضا و کادرهای حزب و کسب نظر آن ها در مورد روند انتخابات و کادرهای شایسته برای رهبری آتی
ج- نهایتاً تهیه لیست پیشنهادی کاندیداها و ارائه آن به کنگره و نیز تنظیم پیشنهادها و توصیه ها در زمینه روال کار، تعداد و یا درصدها و ترکیب های لازم به کنگره با توجه به ضرورت های سیاسی و تشکیلاتی
4- اعضای کمیته تدارک انتخابات مرکزی از میان اعضای کنونی و سابق کمیته مرکزی و نیز رفقای باسابقه، آگاه به مسائل حزبی و امور رهبری، دارای شناخت از تشکیلات های محلی و کادرهای آن گزین می شوند. دبیرکل یا معاون او مسئول این کمیته خواهند بود.
5- کمیته تدارک انتخابات مرکزی بعد از اتمام انتخابات کمیته مرکزی در کنگره، منحل می شود.
6- تشکیلات های منطقه ای حزبی و سازمان های جانبی می توانند برای انتخابات کمیته¬های حزبی خود در کنفرانس ها بر اساس این ضوابط عمل کنند. کمیته مرکزی در این امر با آن ها همکاری خواهد کرد.

ماده بیست و پنجم- نظارت و بازرسی مرکزی

1- نظارت و بازرسی یک امر ضروری، دائمی و منظم کار کمیته مرکزی و کمیته¬های تشکیلاتی کومه له است و همواره در تعیین اولویت ها، شرح وظائف و تقسیم کارهای کمیته های حزبی و ارائه گزارش به ارگان مافوق باید مورد توجه قرار بگیرد و مکانیسم های لازم برای آن تعیین شود.
2- «کمیسیون نظارت و بازرسی مرکزی» کومه له مرکب از مسئول انجمن مشاوران، یکی از اعضای کمیته مرکزی و یکی از اعضای باتجربه و قابل اعتماد حزب که مسئولیت اجرائی نداشته باشد تشکیل می شود. این کمیسیون می¬تواند ارگان ها و عرصه های فعالیت کومه له را مورد نظارت و بازرسی قرار دهد و موظف است که گزارش سالانه کتبی خود شامل تشخیص کمبودها و طرح پیشنهادها را به کمیته مرکزی حزب ارائه دهد. این گزارش ها به کنگره بعدی نیز تقدیم خواهد شد.
3- کمیسیون نظارت و بازرسی مرکزی ارزیابی های خود را برمبنای اساسنامه کومه له و آئین نامه-ها و موازین تشکیلاتی مصوب به عمل خواهد آورد.
4- علاوه بر کمیسیون نظارت و بازرسی مرکزی که یک ارگان دائمی است، کمیسیون های بازرسی موقت یا دوره ای می توانند تشکیل شوند. این کمیسیون ها به منظور بازرسی و کنترل چگونگی اجرای سیاست ها و نقشه عمل ها یا بررسی یک امر معین در سطح کل کومه له یا بخشی از تشکیلات حزب، از سوی کمیته مرکزی سازمان دهی می شوند.
تبصره- کمیته های استان ها و نواحی نیز می توانند در حدود اختیاراتشان کمیسیون های بازرسی موقت را سازمان دهند.
5- اعضای کمیسیون بازرسی موقت، وظائف و مدت زمان کار آنان را کمیته مرکزی کومه له تعیین می کند و کمیسیون گزارش کار خود را به همان کمیته ارائه می دهد.
6- کمیسیون بازرسی رأساً و بدون اجازه کمیته مربوطه مجاز نیست گزارش کار خود را به طور علنی یا غیرعلنی اعلام یا منتشر نماید. اعضای کمیسیون موظفند اسراری را که به دلیل کارشان از آن اطلاع یافته اند حفظ نمایند.  

فصل هفتم- عضویت در کومه له

ماده بیست و ششم- شرائط عضویت
عضو کومه له کسی است که:
1- برنامه  و اساسنامه کومه له را پذیرفته و از آن تبعیت کند.
تبصره- منظور از برنامه سند «شناسه و اهداف»، مصوب کنگره سیزدهم، می باشد.
2- در یکی از تشکیلات ها، سازمان ها و نهادهای کومه له و یا وابسته به آن فعالیت کند.
3- عضو هیچ حزب سیاسی دیگری در ایران و منطقه نباشد.
تبصره- اعضای حزب در اروپا می توانند با اجازه و اطلاع کمیته مرکزی در احزابی که با آرمان ها و اهداف کومه له تباین نداشته باشد عضویت داشته باشند.  
4- حق عضویت خود را بپردازد.
5- هیجده سال تمام داشته باشد.
6- یک کمیته تشکیلاتی او را به عنوان عضو بپذیرد.
تبصره- پذیرش در تشکیلات¬های محلی با تصویب کمیته آن تشکیلات صورت می گیرد. در موارد خاص که افراد متقاضی عضویت با تشکیلات محلی مربوط نباشند، کمیته مرکزی رأساً به پذیرش آن ها رسیدگی می کند.

ماده بیست و هفتم- پذیرش عضو

هر فرد متقاضی عضویت، علاوه بر داشتن شرائط فوق، هنگامی به عضویت پذیرفته می شود که:
1- دو نفر عضو، که سابقه عضویت آن ها کمتر از دو سال نباشد، به عنوان توصیه کننده داشته باشد.
2- مدت حداقل شش ماه را به عنوان عضو آزمایشی به طور موفقیت آمیز طی کرده باشد.
تبصره- عضو آزمایشی دارای همان وظائف عضو ازجمله پرداخت حق عضویت می باشد و در نشست های اعضا بدون حق رأی شرکت می کند.
3- ترتیبات عملی چگونگی پرداخت حق عضویت خود را روشن کرده و در این مورد با تشکیلات به توافق رسیده باشد و در صورت امکان حق عضویت یک سال خود را پرداخت کرده باشد.
4- در شرائط کنونی فرد متقاضی عضویت در نیروی پیشمرگ باید مدت یک سال و نیم به عنوان پیشمرگ خدمت کرده باشد.
5- در شرائطی که استبداد سیاسی و محدودیت های امنیتی مانع از عضوگیری توسط کمیته های محلی در داخل کشور است، ارگان زاگروس این وظیفه را به عهده دارد. ضوابط و طرز کار آن در این زمینه باید به تصویب کمیته مرکزی رسیده باشد.
تبصره اول- ضوابط عضوگیری از میان کردهای ایرانی مقیم کردستان عراق باید توسط کمیته سازماندهی مربوطه تهیه و به تصویب کمیته مرکزی رسیده باشد.
تبصره دوم- ضوابط عضوگیری در خارج کشور باید از طرف کمیته خارج کشور تهیه و به تصویب کمیته مرکزی رسیده باشد.

ماده بیست و هشتم- وظائف عضو

هر عضو کومه له موظف است که:
1-  مدافع پیگیر آرمان ها، اهداف و برنامه سیاسی کومه له و نیز وحدت و انسجام آن باشد.  
2- از اساسنامه و موازین و قرارهای تشکیلاتی تبعیت کرده انضباط حزبی را رعایت نماید و وظائف محوله را به درستی انجام دهد.
3- در حفظ اسرار، اسناد و اموال تشکیلات کوشا باشد.
4- پیگیرانه به امر تقویت و گسترش همبستگی کومه له با کارگران و زحمتکشان و توده های مردم کردستان و گسترش دامنه نفوذ کومه له در میان آنان خدمت کند.
5- در بالا بردن آگاهی سیاسی خود و همرزمان و محیط کار و فعالیت خود مجدانه تلاش کند و مطالعه و آموزش سیاسی را در برنامه فعالیت های خود قرار دهد.
6- در جلسات حزبی شرکت کند، رابطه خود را با حزبش همواره برقرار نگاه داشته و در صورت قطع ارتباط برای برقراری مجدد این رابطه اقدام کند.
7- گزارش فعالیت ها و موقعیت خود را دقیقاً و منظماً گزارش کند.
8- در برابر اشتباهات و کمبودهای خود و دیگران با احساس مسئولیت و دلسوزی و با هدف رفع کمبودها و تصحیح اشتباهات بکوشد.
9-  حق عضویت خود را منظماً پرداخت کند.

ماده بیست و نهم- حقوق عضو

هر عضو کومه له حق دارد که:
1- در بحث و اظهارنظر و تأثیرگذاری در مواضع و سیاست های کومه له در جلسات و نشریات حزبی شرکت کند.
2- در جلسات حزبی از هر مقام، مسئول و یا ارگان تشکیلاتی انتقاد نماید و نظرات و پیشنهادهای خود را مطرح کند.
3- نظرات، پیشنهادها و انتقادات خود را با ارگان های بالاتر و ازجمله کمیته مرکزی و کنگره کومه له در میان بگذارد.
4- در انتخابات های گوناگون تشکیلاتی در چهارچوب موازین اساسنامه ای شرکت کرده، انتخاب کند و یا انتخاب شود.
ماده سی ام- کناره گیری از عضویت
پیوستن به صفوف کومه له و عضویت در آن داوطلبانه و بر اساس احساس نیازهای مبارزاتی و تصمیم آگاهانه افراد برای خدمت به اهداف این حزب می باشد. کناره گیری از عضویت نیز یک امر آزادانه بوده و هر عضو کومه له می تواند به میل خود و با طی مراحل اداری لازم از عضویت کناره گیری کند.
عضو خواهان کناره گیری باید این خواست را رسماً به کمیته مافوق اطلاع دهد و موظف است که مسئولیت های تشکیلاتی و همچنین اموال و اسناد حزبی را که در اختیار دارد به تشکیلات بازپس دهد و برگه تصفیه حساب دریافت نماید. کمیته مافوق پذیرش درخواست کناره گیری را رسماً به وی اطلاع می دهد.
تبصره- اعضائی که در بخشهای حساس تشکیلات کار کرده و به اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی داشته اند، و متناسب با آن تعهدات خاصی سپرده اند، در صورت داشتن درخواست کناره-گیری موظف به مراعات این تعهدات خواهند بود.
ماده سی و یکم- عضویت گروه ها وجمع¬ها در کومه له
1- گرچه به عنوان یک قاعده عضویت یک امر فردی است، اما در شرائط سیاسی خاصی می توان گروه ها و جمع هائی را به صورت دسته جمعی به عضویت کومه له درآورد.
2- پذیرش این جمع ها و تنظیم نحوه این پذیرش در اختیار کمیته مرکزی کومه له می باشد.

فصل هشتم- کادرها

این فصل بعداً توسط کمیسیون اساسنامه تهیه شده و در کنفرانس ویژه اساسنامه یا از طریق همه-پرسی از اعضا تصویب خواهد شد.

فصل نهم- اقدامات انضباطی

ماده سی و دوم- دیسیپلین، خطا و اقدامات انضباطی
در شرائط حاکمیت استبداد و اختناق در جامعه ایران که امکان هر نوع فعالیت قانونی مسدود می-باشد، در شرائط حضور فزاینده نیروهای ارتجاعی و تروریستی در کشور و در منطقه، و برای یک حزب انقلابی مانند کومه له که درگیر مبارزه ای سرسختانه با یک رژیم دیکتاتوری سفاک است پایبند بودن به انضباط محکم حزبی، از ضروریات پیشروی و پیروزی و بلکه از ضروریات بقاست. در وجه دیگر، حفظ اعتبار سیاسی و اخلاقی کومه له و جایگاه والای آن در جامعه، شرط حفظ و گسترش اعتماد توده های مردم و درنتیجه شرط تحقق اهداف آن است. تأمین و تضمین هردوی این امور در فرهنگ و سنت آزاداندیشانه حزب کومه له کردستان ایران بیش از هرچیز به ارتقاء آگاهی سیاسی و فرهنگی بستگی دارد و با آموزش صحیح و انتقاد و اقناع تأمین می شود. بعلاوه، تلاش صادقانه و خستگی ناپذیر و فعالیت های برجسته در راستای تحقق اهداف کومه له و کسب دست آوردهای مثبت برای آن با تشویق و قدردانی پاسخ می گیرد. با اینهمه در صورت انجام خطای تشکیلاتی و نقض ضوابط حزبی یا رفتار سیاسی و اخلاقی که به اعتبار و موقعیت کومه له بزند و به منظور حفظ اعتبار، سلامت و استحکام تشکیلاتی، اقدامات انضباطی زیر، به تناسب خطای صورت گرفته، معمول می گردد:       

1- تذکر کتبی
2- توبیخ
3- سلب مسئولیت
4-تعلیق عضویت
5- سلب عضویت
6- اخراج کامل از صفوف کومه له
ماده سی و دوم- موارد، نحوه اجرا و چگونگی تقاضای تجدید نظر در اقدامات انضباطی  
1- مواردی که اقدامات انضباطی را با خود می آورد، عبارتند از: تبلیغ علیه کومه له و برنامه و سیاست های آن، تفرقه افکنی و برهم زدن وحدت حزبی، افشای اسرار و مطالب محرمانه حزبی، فساد مالی و رسوائی های اخلاقی که حیثیت کومه له را به خطر اندازد، زیر پا گذاشتن اساسنامه کومه له و سرپیچی از انجام وظائف محوله.
2- معمول داشتن اقدامات انضباطی در مورد اعضا، جز در مورد اخراج که تصویب آن در صلاحیت کمیته مرکزی است، در صلاحیت کمیته تشکیلاتی است که عضو در آن فعالیت می کند.

3- عضوی که مورد اقدام انضباطی قرار گرفته حق دارد که خواهان تشکیل جلسه ای برای دفاع از خود شود. کمیته ای که اقدام انضباطی را به عمل آورده باید چنین جلسه ای را برگزار نماید.
4- هر عضوی حق دارد از کمیته بالاتر تقاضای لغو یا تجدید نظر در اقدام انضباطی مربوط به خود را بنماید. رأی کمیته بالاتر قطعی است.
5- عضو اخراجی حق دارد به کنگره شکایت کرده و تقاضای فرجام نماید. کنگره کمیسیون یا مرجعی را برای رسیدگی به این موارد تعیین خواهد کرد.

ماده سی  و چهارم- اقدامات انضباطی در کمیته مرکزی حزب
کمیته مرکزی به عنوان بالاترین ارگان حزب کومه¬له کردستان ایران در فاصله دو کنگره، باید نسبت به حسن اجرای امور و انجام دقیق وظائف و مسئولیت های حزبی از طرف اعضای خود و نیز رعایت معیارهای سیاسی و اخلاقی بالا از طرف آن¬ها، نظارت دقیق و دائمی داشته باشد و مکانیسم های لازم برای این کار را در اسناد خود تعریف و تصویب کند و به مورد اجرا بگذارد. در صورت اهمال و لاقیدی در انجام وظائف، ارتکاب خطای تشکیلاتی، تخطی از مواضع سیاسی و یا عملکردی که موجب لطمه زدن به اعتبار و حیثیت کومه له و یا امنیت آن شود، کمیته مرکزی می تواند در چهارچوب کلی زیر اقدامات انضباطی لازم را در مورد اعضای خود به عمل آورد:
1- اقدامات انضباطی اعضای کمیته مرکزی تا حد توبیخ در اختیار نشست کمیته مرکزی است.
2- دبیرکل حزب حق تذکر کتبی به اعضای کمیته مرکزی را دارد.

3- در صورت وجود خطای سنگین و یا در حالتی که ادامه حضور عضوی در کمیته مرکزی به حیثیت و امنیت و کارکرد کومه له لطمه جدی بزند، تعلیق و یا اخراج وی از عضویت در کمیته مرکزی می¬تواند در دستور قرار بگیرد. تصمیم گیری در مورد تعلیق عضویت در کمیته مرکزی در اختیار پلنوم کمیته مرکزی است. حدنصاب لازم برای این اقدام دوسوم آراء معتبر و حداکتر مدت تعلیق شش ماه می باشد.

4-  تصمیم¬گیری در مورد اخراج عضو کمیته مرکزی از عضویت در این کمیته در اختیار کنفرانسی مرکب از اعضا و علی البدل های کمیته مرکزی و نمایندگان تشکیلات های اصلی کومه له است که با قرار کمیته مرکزی فراخوان داده می شود. رأی اکثریت کنفرانس معتبر و قابل اجراست. عضو کمیته مرکزی که به این ترتیب به طور دائم از شرکت در جلسات کمیته مرکزی محروم می-شود، حق دارد به کنگره بعدی حزب شکایت کند.

5- تعلیق عضویت اعضای کمیته مرکزی از کومه له در صلاحیت کنفرانس فوق الذکر می باشد. حدنصاب لازم برای تصمیم گیری در این مورد دوسوم آراء است. در صورت صدور رأی تعلیق عضویت در کومه له، فرد مربوطه طبیعتاً از کمیته مرکزی اخراج می شود. در این حالت نیز فرد مورد برخورد حق دارد به کنگره بعدی حزب شکایت کند.
 

17740 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:02:46:27/06/2016