فقر و جنبش کارگری به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر


ابوبکر مدرسی
یکی از مسئولین جمهوری اسلامی، رژیم ایران و سیاست اقتصادی آن را به کارخانه تولید فقر تشبیه میکند. در این باره به راس رژیم هشدار میدهد و عواقب و تهدیدهای استمرار این روند را متذکر شده است.
وجد و سرورهای ابتدای امضای " برجام " به مرحله اعتراف به به این واقعیت رسیده است که نه برجام و نه هیچ مرهم سریع دیگری وجود ندارد که بتواند اقتصاد بیمار ایران را شفا دهد و نباید دل به معجزه خوش کرد.
انتظارات و خوشبینیهای اولیه در این باره جای خود را به یاس و ناامیدی بخشیده. دوباره نیز و به اعتراف خود مسئولین رژیم، ایران با تهدید فروپاشی اقتصادی مواجه است.
البته فروپاشیهای اقتصادی، مستقیما یا به سرعت محرک خیزشهای توده ای و اجتماعی نخواهند شد به نوعی که ما برای آن در تلاش پیگیر تا برچیدن کامل موئسسات جمهوری اسلامی هستیم، اما در صورت هر گونه تاثیرگذاری بر وضعیت سیاسی جامعه، آشکار و عیان است که وضعیت طبقه کارگر و قشرهای فقیر جامعه به کلی و خصوصا در کردستان از آنچه که موجود است بدتر خواهد بود.
در واقع حتی فکر کردن در این باره که فقرا میتوانند از آنچه که هست نیز فقیرتر باشند وحشتناک و تصور آن مشکل است و در افق اقتصادی ایران به جز ابرهای سیاه تهدید، چیز دیگری مشاهده نمیشود.
برای ما به مثابه کومه له و ادامه دهندگان راه بنیان گذاران و کادرها و رهراوان راه عدالت و عدالت اجتماعی، به مثابه یک حزب سوسیالیست در جنبش کردستان، به مثابه یک جریان سیاسی که اهمیت فراوان برای جنبشهای اجتماعی قایل است و حزب این جنبشهاست که در میان آنها هم جنبش کارگری از جایگاه ویژه خود برخوردار بوده و هست، باید دوباره و در مناسبت اول ما مه تاکید کنیم که تلاش و کوشش خود را در در تمامی سطوح حزبی برای سازماندهی و رهبری و کمک به آماده سازی طبقه فقیر و ستمکش جامعه برای مبارزه با این شرایط مهیبی که در انتظار بخش عمده شهروندان کردستان است، به مراتب شدیدتر و بیشتر نماییم.
کارگران کردستان در حالی که به عنوان بخشی از طبقه زیردست فقیر و تحت سلطه یک حکومت مذهبی خودکامه از تمامی حقوق اولیه کارگران که در بسیاری از کشورها برای قریب به یک قرن است تثبیت شده است، محروم هستند و نمیتوانند از بزرگترین و نیرومندترین حربه طبقه کارگر یعنی سازماندهی مستقل و بهره مند شدن از حق اعتراض و از جمله تحصن و اعتصاب استفاده کنند و در راستای بهبود و تامین حداقل وضعیت انسانی از این راه تلاش کنند، همزمان در یک فضای اشغالی در کردستان و تحت سیاست ستمگرانه تبعیض و فقدان حداقل مراکز و فرصتهای کاری، ناچارا به کارهای فصلی در خارج از کردستان یا کولبه ری روی آورده و به یک محیط کاری باز میگردند که بیش از یک قرن از تاریخ آن سپری شده و بنا به تمامی معیارهای استاندارد جهانی در خانه کارهای بدنی قرنهای گذشته قرار داده شده است و این نیز که کار کولبری برای کارگر کرد با تهدید جانی همراه است.
نیروی مسلح رژیم و فضای اشغالی در کردستان کار را به آنجا رسانده است که زندگی کارگر کرد نرخی ندارد و با یک جمع بندی کوتاه در این باره میتوان گفت که طبقه کارگر در کردستان مستمرا در سراشیب سقوط به فقر مطلق قرار دارد به صورتی که حتی ارزشها و بهای غرور و افتخار کارگر بودن را هم از او میگیرد.
با همه اینها، جنبش کارگری در کردستان به معنای مدرن و امروزی آن، سابقه تاریخی دارد که بخش اعضم آن به چهار دهه قبل بازمیگردد. به زمانی که کومه له به عنوان حزب پیشرو جناح چپ و سوسیالیستی در جنبش کردستان که مشغول تلاش برای احقاق حقوق ملی بود، وجود داشت و از آن زمان تا به حال سنتهای ارزشمندی در مبارزه و جنبش کارگری در کردستان را داراست که به فرهنگی عمومی و تجربه اجتماعی در این عرصه مبدل شده است.
همین زمینه و در عین حال استمرار این مبارزه، جایگاه ویژه ای به طبقه کارگر و جنبش کارگری در کردستان داده است. و باز همین زمینه باعث شده که وضعیت وخیم زندگی کارگران در کردستان، فقر و فقدان مراکز کار و گستردگی وضعیت ناشی از این شرایط، نتواند خصوصیات مبارزه و جنبش کارگری را از طبقه کارگر کردستان سلب کند. کارگر کرد انسان مغروری است که به خود افتخار میکند، دست خود را برای صدقه ای دراز نکرده و نمیکند که محصول کار خود او نبوده باشد.
او به مثابه انسانی تولیدگر حقوق خود را مطالبه میکند. فرصت شغلی میخواهد تا بتواند تولید کند و نان از زحمت و خستگی و عرق ریختن خود بر سفره خود میگذارد. زمانی که این فرصت از او سلب میشود و از آن محروم میگردد، صدها کیلومتر از خانه و خانواده خود دور شده تا در غربت مشغول کار شود و قوت خود و خانواده اش را کسب کند و در عین حال این کارگر کرد بر جایگاه خود به عنوان یک کرد و ساکن کردستان واقف است و در برابر تبعیض و ستم ملی مبارزه میکند.
تا جایی که به کومه له بازمیگردد، در مقابل انتقادهای راست و چپ زانو نزده است و با افتخار جایگاه محکم و استوار خود را به عنوان جناح چپ و سوسیالیسی در جنبش کردستان بیشتر تثبیت کرده است. کومه له بر این واقعیت آگاه است که در قرن بیست و یکم جنبش مدرن ملی و توده ای نمیتواند نه مسئله دمکراسی را کنار بگذارد و نه مسئله عدالت اجتماعی را نادیده بگیرد و آن را به زمان نامعلوم واگذار کند. انتظارات مردم و خصوصا توده های سهیم در جنبش، که بخش بزرگ آن از طبقه کارگر و فقیر جامعه هستند این است که کیان سیاسی کردی در هر صورت محتوایی دمکراتیک با آزادیهای سیاسی و خصوصا مسئله عدالت اجتماعی قوی داشته باشد.
جنبش ملی مدرن در نیمه اول قرن بیست و یک نمیتواند موفق باشد اگر جواب سوالات مهم جامعه ی بعد از استقلال یا هر شیوه مورد هدف جنبش ملی را از الان دارا نباشد.
این دو مسئله، یعنی مسئله ملی و عدالت و تمامی مسائل اجتماعی به لحاظ زمانی در پی یکدیگر و پشت سر هم نمی آیند به این معنا که نمیتوان گفت که فعلا به انجام این یکی مشغول شویم و سپس نوبت به مسائل اجتماعی میرسد. اینها در هم تنیده اند و باید به به صورت همزمان با آنها تعامل شود.
کومه له در برنامه خود برای کردستان مجموعه ای از مهمترین مطالبات کارگران و آن خواستهائی را که در محتوا میتوانند کارگری باشند برجسته کرده، از آن جمله بیمه بیکاری برای همه کسانی که آماده کار کردن هستند اما جامعه قادر نیست که فرصت شغلی برای آنها ایجاد کند، آزادی سازماندهی خود در اتحادیه و سندیکاهای مستقل از دولت، آزادی اعتصاب و هر گونه شیوه اظهار اعتراض مدنی، تعین حداقل دستمزد به صورتی که در شان زندگی انسانی برای خانواده کارگری باشد، و چندین خواست دیگر که چنان که بحث آن رفت هرچند به عنوان خواست کارگری مطرح نشده اند اما کارگران و قشرهای فقیر از آن بهره مند خواهند بود مانند مهیا کردن هزینه کودکان مدرسه و غیره ...
در حال حاضر که بیم رکود هرچه بیشتر کارگران به زیر خط فقر، بیم به فراموشی سپردن مطالبات کارگری را به میان میآورد و تلاشها را به سطح تلاش برای مطالبه قوت روزانه تقلیل میدهد، مهم است که خصوصا در مناسبت روز جهانی کارگر این پیام را برای کارگران کردستان دوباره کنیم تا پیرامون حزبشان یعنی کومه له جمع شوند و در عین حال این پیام را به کلیه کادرها و فعالین و تنظیمات کومه له برسانیم که تلاش خود را برای تقویت هرچه بیشتر کارگران بدون در نظر گرفتن منافع حزبی تشدید کنند.
اصل این مقالە بە زبان کوردیست کە رفیق "آوات قریشی" آن را بە زبان فارسی برگرداندە است.


11774 ‌بار دیده شده‌‌‌‌

PM:03:13:27/06/2016


پربیننده ترین ها