اطلاعیە حزب کومەلە کردستان ایران در رابطە با اعدام چهار عضو کومەلە

متاسفانە بعد از ١٩ ماه حبس صبح امروز دوشنبە مصادف با نهم بهمن ١٤٠٢ چهار زندانی سیاسی کرد محبوس در

اطلاعیە کمیتە مرکزی حزب کومەلە کُردستان ایران دربارە یورش موشکی سپاە پاسداران بە اربیل، مرکز حکومت کُردستان عراق

دیشب ٢۵ دیماە برابر با پانزدهم ژانویە ٢٠٢۴ میلادی شهر اربیل، پایتخت حکومت اقلیم کُردستان عراق از سوی سپاە تروریستی

اعتصاب گستردە ١٠ بهمن شهرهای کردستان و چند نکتە

عمر ایلخانی زادە ‏اعتصاب گستردە شهرهای کردستان و چند نکتە‏١- اعتصاب سراسری و عمومی امروز در شرایط سرکوب شدید هفت

- Advertisement -
Ad imageAd image