مقالات

اعتصاب گستردە ١٠ بهمن شهرهای کردستان و چند نکتە

عمر ایلخانی زادە ‏اعتصاب گستردە شهرهای کردستان و چند نکتە‏١- اعتصاب سراسری و عمومی امروز در شرایط سرکوب شدید هفت